درباره

ریاست


دکتر محمد علی مظاهری​(رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی)
دکتری روان‌شناسی بالینی
تلفن: 5301-2990-021
رایانامه:
M-Mazaheri@sbu.ac.ir​
رایانامه مخصوص دانشجویان:
​​riasat.fepsbu@yahoo.com​​
 

 
 
 

​​​​​


روسای پیشین دانشکده

​تحصیلات​ ​​​نام و نام خانوادگی
دکتراي روان شناسی خانم دکتر فريده سيحون
دکتراي روان شناسي باليني آقاي دکتر سيروس عظيمي
دکترای روان‌شناسی​​​​​​​​ خانم دکتر خدیجه آرین
دکتراي روان شناسي آقاي دکتر فتحعلي مسعود مقدم
دکتراي روان شناسي آقاي دکتر محمود ميناکاري
دکتراي آموزش و پرورش خانم دکتر زهرا صباغيان
دکتراي روان شناسي عمومي آقاي دکتر محمدکريم خداپناهي
دکتراي مديريت آموزشي آقاي دکتر محمدحسن پرداختچی
شناسي   دكترايباليني و روان آقاي دكتر حميدرضا پور اعتماد
دکتری مدیریت آموزشی آقای دکتر محمود ابوالقاسمی​​​​​​​​