آئین نامه ها

آئین نامه های پژوهشی

کلیپ های دفاع


دانشجویان مقطع ارشد لطف بفرمایند  از فایل های موجود در فایل زیپ مقطع ارشد  یکی از دو کلیپ را برای جلسه دفاع انتخاب کنند و دانشجویان مقطع دکتری یکی از دو فایل موجود در فایل زیپ مقطع دکتری بهمراه فایل سرود دانشگاه را برای دفاع خود انتخاب کنند :