نقشه سایت

همکاران گروههای آموزشی و آموزش دانشکده

نام و نام خانوادگی    شماره تماس          نحوه تعامل با آموزش در روزهای دورکاری
  
منیر امینی               29905324               واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها
                                                                 Edu.psy99@gmail.com
مریم جندقی             29905323              واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها
                                                             Jandaghi_ps@yahoo.com

هانیه مرادی             29905390              واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها
                                                                 Edu.psy99@gmail.com

لیلا آبنیکی              29905326                       Edu.psy99@gmail.com

نینا عربگری             29905309                          Psy.sbu@gmail.com

خدایار سلیمانی         29905311                        Edu.psy99@gmail.com

عیسی قلی زاده       29905313                         Edu.psy99@gmail.com
 
نسیم محمودوند     29905322                      Edu.psy99@gmail.com