برای اطلاع از آخرین نسخه فرم ها و آیین نامه  های دانشگاه به لینک های زیرمراجعه نمایید.
 

 

سمت

اعضای هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم وفناوری

 استاديار پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

جهت مشاهده رزومه کلیک فرمایید

دکتر محمدصادق خیاطسپان

استاديار پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

جهت مشاهده رزومه کلیک فرمایید

دکتر محمدجواد اسماعیلی

 استاديار پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

جهت مشاهده رزومه کلیک فرمایید

دکتر علی اصغر سعدآبادی ارانی

 استاديار پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

جهت مشاهده رزومه کلیک فرمایید

دکتر کیارش فرتاش

 استاديار پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

جهت مشاهده رزومه کلیک فرمایید

دکتر امید کریم زاده

 استاديار پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

جهت مشاهده رزومه کلیک فرمایید

.

دکتر محمود مختاری

 استاديار پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

جهت مشاهده رزومه کلیک فرمایید

دکتر سعید معصومی

 استاديار پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

جهت مشاهده رزومه کلیک فرمایید

دکتر هادی نیلفروشان

 استاديار پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

جهت مشاهده رزومه کلیک فرمایید

دکتر ابوتراب یغمایی

فرم مشخصات طرح پژوهشی پیشنهادی-پژوهشکده مطالعات بنیادین.doc

فرم خلاصه وضعیت طرح پژوهشی.doc

راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرح درون سازمانی.pdf

فرم خلاصه وضعیت گزارش نهایی طرح پژوهشی.doc

طرح روی جلد گزارش نهایی طرح پژوهشی.doc

 طرح پشت جلد گزارش نهایی طرح پژوهشی.doc

فرم ارزیابی طرح پژوهشی.doc

 

راهنمای نگارش پایان نامه.doc

روند تکمیل پروپوزال از ابتدا تا تصویب نهایی.doc

فرم ارائه موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد.doc

فرم پیشنهاد و درخواست تصویب طرح پایان‌نامه.docx