کارکنان 

 
 

کارکنان پژوهشکده

سمت

شماره تماس

داود لکی

مدیر اجرایی

29905464

حمید عبدی ناصر کیایی

کارشناس آموزش

-

رقیه علی قلی پور

مسئول دفتر رئیس پژوهشکده

29905460

مکرم رمضانی

کارشناس

-