صفحه اصلی
نشست علمی با موضوع علم و دین برگزار می شود
  • 1569 مشاهدات

نشست علمی با موضوع علم و دین برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1399/10/18 11:36 ق.ظ

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  وبیناری با عنوان « گفتکو پیرامون علم و دین » برگزار می کند.

این نشست علمی که از مجموعه نشست های تخصصی مرکز در حال تاسیس علم والهیات پژوهشکده می باشد با موضوع " گفتکو پیرامون علم و دین " روز دوشنبه 22 دیماه بصورت مجازی برگزار می گردد.

سخنران این وبینار دکتر رسول رکنی زاده استاد فیزیک دانشگاه اصفهان است.

این نشست 22 دی 1399 از ساعت 18 الی 19:30 برگزار می شود.

آدرس این وبینار در فضای مجازی بصورت زیر است:

                                        
   http://www.skyroom.online/ch/newandishan/kargah

نشست علمی با موضوع علم و دین برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1399/10/18 11:36 ق.ظ

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  وبیناری با عنوان « گفتکو پیرامون علم و دین » برگزار می کند.

این نشست علمی که از مجموعه نشست های تخصصی مرکز در حال تاسیس علم والهیات پژوهشکده می باشد با موضوع " گفتکو پیرامون علم و دین " روز دوشنبه 22 دیماه بصورت مجازی برگزار می گردد.

سخنران این وبینار دکتر رسول رکنی زاده استاد فیزیک دانشگاه اصفهان است.

این نشست 22 دی 1399 از ساعت 18 الی 19:30 برگزار می شود.

آدرس این وبینار در فضای مجازی بصورت زیر است:

                                        
   http://www.skyroom.online/ch/newandishan/kargah

نشست علمی با موضوع علم و دین برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1399/10/18 11:36 ق.ظ

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  وبیناری با عنوان « گفتکو پیرامون علم و دین » برگزار می کند.

این نشست علمی که از مجموعه نشست های تخصصی مرکز در حال تاسیس علم والهیات پژوهشکده می باشد با موضوع " گفتکو پیرامون علم و دین " روز دوشنبه 22 دیماه بصورت مجازی برگزار می گردد.

سخنران این وبینار دکتر رسول رکنی زاده استاد فیزیک دانشگاه اصفهان است.

این نشست 22 دی 1399 از ساعت 18 الی 19:30 برگزار می شود.

آدرس این وبینار در فضای مجازی بصورت زیر است:

                                        
   http://www.skyroom.online/ch/newandishan/kargah

نشست علمی با موضوع علم و دین برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1399/10/18 11:36 ق.ظ

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  وبیناری با عنوان « گفتکو پیرامون علم و دین » برگزار می کند.

این نشست علمی که از مجموعه نشست های تخصصی مرکز در حال تاسیس علم والهیات پژوهشکده می باشد با موضوع " گفتکو پیرامون علم و دین " روز دوشنبه 22 دیماه بصورت مجازی برگزار می گردد.

سخنران این وبینار دکتر رسول رکنی زاده استاد فیزیک دانشگاه اصفهان است.

این نشست 22 دی 1399 از ساعت 18 الی 19:30 برگزار می شود.

آدرس این وبینار در فضای مجازی بصورت زیر است:

                                        
   http://www.skyroom.online/ch/newandishan/kargah

نشست علمی با موضوع علم و دین برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1399/10/18 11:36 ق.ظ

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  وبیناری با عنوان « گفتکو پیرامون علم و دین » برگزار می کند.

این نشست علمی که از مجموعه نشست های تخصصی مرکز در حال تاسیس علم والهیات پژوهشکده می باشد با موضوع " گفتکو پیرامون علم و دین " روز دوشنبه 22 دیماه بصورت مجازی برگزار می گردد.

سخنران این وبینار دکتر رسول رکنی زاده استاد فیزیک دانشگاه اصفهان است.

این نشست 22 دی 1399 از ساعت 18 الی 19:30 برگزار می شود.

آدرس این وبینار در فضای مجازی بصورت زیر است:

                                        
   http://www.skyroom.online/ch/newandishan/kargah

نشست علمی با موضوع علم و دین برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1399/10/18 11:36 ق.ظ

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  وبیناری با عنوان « گفتکو پیرامون علم و دین » برگزار می کند.

این نشست علمی که از مجموعه نشست های تخصصی مرکز در حال تاسیس علم والهیات پژوهشکده می باشد با موضوع " گفتکو پیرامون علم و دین " روز دوشنبه 22 دیماه بصورت مجازی برگزار می گردد.

سخنران این وبینار دکتر رسول رکنی زاده استاد فیزیک دانشگاه اصفهان است.

این نشست 22 دی 1399 از ساعت 18 الی 19:30 برگزار می شود.

آدرس این وبینار در فضای مجازی بصورت زیر است:

                                        
   http://www.skyroom.online/ch/newandishan/kargah

نشست علمی با موضوع علم و دین برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1399/10/18 11:36 ق.ظ

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  وبیناری با عنوان « گفتکو پیرامون علم و دین » برگزار می کند.

این نشست علمی که از مجموعه نشست های تخصصی مرکز در حال تاسیس علم والهیات پژوهشکده می باشد با موضوع " گفتکو پیرامون علم و دین " روز دوشنبه 22 دیماه بصورت مجازی برگزار می گردد.

سخنران این وبینار دکتر رسول رکنی زاده استاد فیزیک دانشگاه اصفهان است.

این نشست 22 دی 1399 از ساعت 18 الی 19:30 برگزار می شود.

آدرس این وبینار در فضای مجازی بصورت زیر است:

                                        
   http://www.skyroom.o

نشست علمی با موضوع علم و دین برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1399/10/18 11:36 ق.ظ

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  وبیناری با عنوان « گفتکو پیرامون علم و دین » برگزار می کند.

این نشست علمی که از مجموعه نشست های تخصصی مرکز در حال تاسیس علم والهیات پژوهشکده می باشد با موضوع " گفتکو پیرامون علم و دین " روز دوشنبه 22 دیماه بصورت مجازی برگزار می گردد.

سخنران این وبینار دکتر رسول رکنی زاده استاد فیزیک دانشگاه اصفهان است.

این نشست 22 دی 1399 از ساعت 18 الی 19:30 برگزار می شود.

آدرس این وبینار در فضای مجازی بصورت زیر ا                                       

nline/ch/newandishan/kargah
افزودن نظرات