گروه های آموزشی و پژوهشی

گروه کاربرد فناوری های هسته ای در پزشکی با جذب متخصصین پزشکی هسته ای، رادیو شیمی، رادیوفیزیک، رادیودارو بر روی تولید و آزمایش انواع رادیوازوتوپ ها جهت مطالعات بیولوژی و پزشکی تمرکز می کند. آزمایشگاه های این گروه شامل دستگاه های MRI, PET و سیکلوترون به همراه آزمایشگاه های رادیوشیمی، و رادیوفیزیک، و رادیو دارو می باشد. این گروه به کلیه واحد های بالینی و تحقیقاتی در داخل و خارج از دانشگاه ارائه خدمات می نماید.

 

گروه ترجمان بالینی فناوری با جذب پزشکان پژوهشگر به انجام کارآزمایی فناوری های موجود و یا فناوری های اختراع شده توسط گروه های مهندسی می پردازد تا کاربردهای بالینی آن را بیابد و یا بهبود بخشد. بدین منظور این گروه نیازمند اتاق های ویزیت بیماران، اتاق های بستری موقت (<12 ساعت) بیمار، نمونه برداری خون و دیگر مایعات بدن، آزمایشگاه تجزیه مولکولی، آزمایشگاه های مطالعات فیزیولوژی همچون خواب، الکتروانسفالوگرافی، الکترومیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی، و امثالهم نیازمند است. این گروه مسئول اجرای طرح ثبت بیماری های مغز و اعصاب در کشور بوده و اطلاعات مربوطه را جمع آوری، ذخیره و تحلیل می کند

 

گروه مهندسی پزشکی موظف به آموزش و تحقیق بر بروی کلیه فناوری های مورد استفاده در بیولوژی و پزشکی می باشد. این گروه با جذب متخصصین مهندسی پزشکی مسئول آموزش دوره های ارشد و دکترای مهندسی پزشکی بوده و نیاز به آزمایشگاه های تخصصی بیوالکتریک، بیومکانیک، مهندسی بافت، و بیوتکنولوژی می باشد.