معرفی سیستم اتوماسیون

واحد اتوماسیون اداری و مالیدر سال 1385 در راستای اهداف دانشگاه مرکز فناوری اطلاعات اقدام به نیاز سنجی و بررسی نیاز واحدهای دانشگاه جهت الکترونیکی نمودن فعالیتهای مربوطه نمود و در این راستا شرکت های مرتبط بررسی و در ابتدا شرکت سبز داده افزار جهت این امر انتخاب گردید . در راستای این اقدام واحدی به نام واحد اتوماسیون اداری و مالی در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد تا پیاده سازی ، پشتیبانی و اجرای اهداف دانشگاه اقدام نماید .
در ابتدا  این نرم افزار به صورت آزمایشی در چند واحد راه اندازی گردید و پس از بررسی های ابتدایی مشخص گردید که این نرم افزار با توجه به تحت وب نبودن و عدم پاسخگویی به نیازهای کاربران و کارشناسان نمی تواند نیازهای دانشگاه را برآورده نماید. در مرحله بعدی از بین شرکتهای فعال شرکت چارگون انتخاب و نرم افزار این شرکت با نام دیدگاه در دانشگاه نصب راه اندازی گردید .در مرحله اول برای 10  واحد زیر سیستم مکاتبات پیاده سازی گردید و در فروردین ماه 1386 پس از بررسی های انجام شده این زیر سیستم در کل دانشگاه جهت الکترونیکی نمودن مکاتبات اداری پیاده سازی و در فاز بعدی زیر سیستم پرسنلی دانشگاه در مدیریت منابع انسانی پیاده سازی و اجرا گردید و بعد از آن زیر سیستم های حضور و غیاب ، انبار ،اموال و ..... در واحدهای مربوطه عملیاتی گردید .  در حال حاضر نیز زیر سیستم های بیشتری در حال بررسی و اضافه شدن به این نرم افزار می باشند .
واحد اتوماسیون به همراه کارشناسان خود از 42 واحد ، 16 دانشکده ، 8 پژوهشکده و همچنین پردیس دانشگاه شهید عباسپور پشتیبانی می نماید. که مجموعا بین 2100 الی 2500 کاربر در حال استفاده از این نرم افزار می باشند .  با وجود ادغام پردیس دانشگاه شهید عباسپور با دانشگاه شهید بهشتی این نرم افزار به همراه زیر سیستم های آن در حال راه اندازی و عملیاتی نمودن برای آن پردیس بوده و تمام دانشکده ها و واحدهای آن در حال استفاده از این نرم افزار می باشند . 

راهنماي اتوماسيون جهت هيات علمي و كاركنان جديد الاستخدام نامه دبيرخانه جذب

آدرس استفاده از اتوماسیون اداری  http://office.sbu.ac.ir  می باشد

جهت تعریف کارتابل برای اعضای محترم هیات علمی لازم است نامه درخواست (الگوهای تعریف شده)   به مدیریت منابع انسانی ارسال و پس از تایید به بخش اتوماسیون ارسال می گردد.

جهت تعریف کارتابل کارکنان غیر هیات علمی رسمی و پیمانی و قراردادی نامه درخواست (الگوهای تعریف شده)  به مدیریت منابع انسانی ارسال و پس از تایید به بخش اتوماسیون ارسال می گردد.

جهت تعریف کارتابل کارکنان شرکتی نامه درخواست (الگوهای تعریف شده)   به مدیریت پشتیبانی ارسال و پس از تایید به بخش اتوماسیون ارسال می گردد.

جهت دریافت نام کاربری و پسورد و رفع اشکالات لازم است از طریق  میزخدمات فناوری، درخواست ارسال گردد.

راهنماهای نرم افزار در زیر می باشند و همچنین بعد از ورود به سیستم اتوماسیون از منوی راهنمای سیستم هم قابل دسترس می باشد.