معرفی سیستم جامع دانشگاهی

سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی اکثر فعاليتها و فرآیندهای آموزشي، پژوهشي و دانشجويي دانشگاه را خودکار نموده است. این سامانه شامل زيرسيستم‌هاي آموزشی، امور دانشجویی، امور پژوهشی، ارزشيابي اساتيد، حق التدريس اساتيد، تسويه حساب دانشجويي و خوابگاه‌ها است. زيرسيستم اطلاعات پژوهشي كليه فعاليتهاي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه‌ را در بر می گیرد. زيرسيستم دانشجويي خود شامل زير سيستم هاي خوابگاه، وام، کار دانشجويي و تشکل هاي دانشجويي است كه بخش زیادی از فعاليتهاي حوزه معاونت دانشجويي را پوشش می دهد.

دسترسی همه اساتید، دانشجویان و کارمندان ادارات آموزشی به
سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی تعریف می شود.
اساتید و دانشجویان در صورت بروز هر گونه مشکل در ارتباط با سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، می توانند به اداره آموزش دانشکده یا پژوهشکده خود مراجعه فرمایند.
سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی