ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

آقای دکتر عليرضا شاملي سندي ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی را برعهده دارند. ایشان دارای مدرک

دکترای مهندسي کامپیوتر از کانادا، و حائز رتبه استاديار در دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی هستند.

جهت ارتباط با رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانید با شماره تلفن های 29902501، 29902503 و 22431733 تماس حاصل نموده و یا با آدرس پست الکترونیکa_shameli@sbu.ac.ir مکاتبه نمایید.