صفحه اصلی
قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه
  • 8142 مشاهدات


به اطلاع کاربران شبکه و سامانه های دانشگاه  می رساند به منظور انجام امور نگهداری شبکه، پنج شنبه مورخ 19 /1400/01  از ساعت 18 به مدت 24 ساعت کلیه سامانه های روی شبکه دانشگاه دچار اختلال خواهد بود.

افزودن نظرات