درباره

‌نام
داخلی
مستقيم
فاكس
دفتر رياست دانشكده حقوق
٣٠٥٠
٢٢٤٣١٧٦٣
٢٢٤٣١٦٧٨
دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
٢٧٤٤
٢٢٤٣١٧٦٠
٢٢٤٣١٧٥٩
دفتر معاونت پژوهشي
3040
٢٢٤٣١٧٦٢
٢٢٤٣١٧٦٢
دفتر مديريت مجله تحقيقات حقوقي

 

22431759
٢٢٤٣١٧٦١

 

دفتر مديريت گروه حقوق خصوصي

 

٢٢٤٣١٧٥7
٢٢٤٣١٦٨١
دفتر مديريت گروه حقوق اسلامي
3049
٢٢٤٣١٧٥٨

 

دفتر مديريت گروه حقوق مالكيت فكري

 

٢٢٤٣١٧٥٧

 

دفتر مديريت گروه حقوق بين الملل
٣٠٤٧
٢٢٤٣١٧٥٦
٢٩٩٠٣٠٤٧
دفتر مديريت گروه حقوق جزاوجرمشناسي
3046
٢٢٤٣١٧٥٥
٢٩٩٠٣٠٤٦
دفتر مديريت گروه حقوق عمومي
3047
٢٢٤٣١٧٥٦
‌٢٩٩٠٣٠٤٧
دفتر مديريت گروه حقوق تجارت بين الملل

 

22431757

 

دفتر مديريت گروه حقوق محيط زيست

3047​

 

 

دفتر مديريت گروه حقوق بشر

3047

 

 

رئيس آموزش

3041

٢٢٤٣١٧٥٤

 

مدیراجرائی​

2742​
٢٢٤٣١٧٦٠​
٢٢٤٣١٧٥٩​
آموزش کارشناسی  ارشد
2748
3044
٢٢٤٣١٧١١

 

 آموزش  كارشناسی
2741
 
 

​آموزش دکتری

​3045

 
 
 
 
ریاست دبیرخانه ​​
٢٧٤٢ ​​
٢٢٤٣١٧٥٣ ​​
٢٢٤٣١٦٨٠​​
 
** لطفا  قبل از شماره های داخلی 2990 را شماره گیری نمایید.
 
جهت ارتباط با مسئول وب سايت دانشكده حقوق مي توانيد با جناب آقاي مهندس حمیدرضا صمدی تماس بگيريد.
 از پيشنهاد، انتقاد و نظرات شما درجهت بهبود وب سايت دانشكده حقوق كمال استفاده بعمل خواهد آمد.
ایمیل : hr.samadi@mail.sbu.ac.ir
جهت هرگونه سوال مي توانيد با ايميل  جناب آقاي دکتر امير حسن نيازپور استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تماس بگيريد
پست الكترونيكي : nia_a_h@yahoo.com 
 جهت مشاهده پورتال  و ارتباط  با انجمن ایرانی حقوق جزا از لینک زیر استفاده نماييد.
پورتال انجمن ایرانی حقوق جزا