صفحه اصلی
تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ورودی 1399
  • 400 مشاهدات

تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ورودی 1399

     دانشجویانی که فرم پوروپوزال را به گروه تحویل داده و موضوع پایان نامه خود را در گروه به تصویب نهایی رسانده اند، می بایستی در سیستم گلستان قسمت پیشخوان خدمت تصویب موضوع خود را ثبت نمایند تا بتوانند در زمان حذف و اضافه 3 و 4 مهرماه واحد پایان نامه را اخذ نمایند.

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق