صفحه اصلی
ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق
  • 785 مشاهدات

     دانشجویانی که در زمان ثبت نام  موفق به انتخاب واحد نشدند  فقط 3 و 4 مهرماه ( حذف و اضافه) فرصت دارند نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند در صورت عدم ثبت نام، آموزش مطابق مقررات اقدام خواهد نمود.

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق