صفحه اصلی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ورودی 1398
  • 497 مشاهدات

دانشجویانی که تا کنون نسبت به تصویب موضوع پایان نامه خود اقدام ننمودهاند زمان حذف و اضافه 3 و 4 مهر ماه 1400 فرصت دارند پس از تصویب در سیستم گلستان قسمت پیشخوان خدمت تصویب موضوع خود را ثبت کنند،  تا بتوانند واحد پایان نامه را اخذ نمایند.

               آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق