شماره تماس عکس نام و نام خانوادگی سمت
۲۹۹۰۲۸۹۸ ابوالفضل زلفی‌گل مدیر اجرائی دانشکده
۲۹۹۰۵۵۵۰ دکتر زهرا شبرخ فومنی رئیس اداره آموزش
۲۹۹۰۲۹۲۷ زهرا مرادی کارشناس مسئول آموزش
۲۹۹۰۲۸۹۷ نگین معصوم کارشناسان آموزش
۲۹۹۰۲۸۹۷ سعید نجفی
۲۹۹۰۲۹۰۹ کمال طاهری کارشناس پژوهش
۲۹۹۰۲۹۰۰ عباس اسدخواه مسئول دفتر دانشکده
۲۹۹۰۲۹۱۰ رویا فرشباف مقیمی مسئول دفتر گروه آمار
۲۹۹۰۲۸۹۶ فاطمه خانبابائی مسئول دفتر گروه بیم­سنجی و جذب
۲۹۹۰۲۹۲۰ عذرا حدادی کارشناس مسئول دفتر گروه‌های ریاضی و ریاضی کاربردی و صنعتی
۲۹۹۰۳۰۰۳ مریم بهمنش مسئول دفتر گروه علوم کامپیوتر و داده­ها
۲۹۹۰۲۸۹۶ حمیرا خوشدل دبیرخانه
۲۹۹۰۳۰۰۱ رضا کولیوند مسئول انبار
۲۹۹۰۳۰۰۲ مرتضی هاشمی کارشناسان سایت
۲۹۹۰۵۵۷۵ الهام مریدی
۲۹۹۰۲۸۹۳ نجمه پوستچی کارشناسان کتابخانه
۲۹۹۰۲۸۹۳ مریم کیان­محمودی
۲۹۹۰۲۹۲۰ صفی­اللّه بیضائی مسئول خدمات گروه‌های ریاضی و ریاضی کاربردی و صنعتی
۲۹۹۰۲۹۱۰ خلیل حسن خلیلی مسئول خدمات گروه‌های آمار و بیم‌سنجی
۲۹۹۰۳۰۰۳ سیدعلی موسوی مسئول خدمات حوزهٔ ریاست و علوم کامپیوتر و داده­ها
۲۹۹۰۳۰۰۱ نادر طالبی مسئول خدمات آموزش و سایت


​​​​​​​​​​​​​​