آموزشی

پست الکترونیک

تلفن

مرتبه

تحصیلات

سمت

نام ونام خانوادگی

m-mirjalili@sbu.ac.ir

29904046

دانشیار

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

محمد حسین میرجلیلی

 

 

پست الکترونیک

تلفن

مرتبه

تحصیلات

سمت

نام ونام خانوادگی

Znazari20002000@gmail.com

29904041

کارشناس

کارشناس ارشد اطلاع رسانی

کارشناس مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

زهرا نظری

  
برنامه‌های آموزشی


تقویم آموزشی سال تحصیلی 1398-1397.pdf

تقويم آموزشی نیمسال اول 97-96.pdf 

تقويم آموزشی نیمسال دوم 97-96.pdf

 
فرم های مورد نیاز
 
 
1. فرمهای آموزشی
 
1-1 . دکتری
 
درخواست مصاحبه دکتری
 
فرم جلسه آموزشی امتحان آزمون جامع (PDF )
 
فرم جلسه آموزشی امتحان آزمون جامع (Word )
 
کاربرگ دستیار پژوهشی.docx
 
فرم درخواست مجوز دفاع دکتری (PDF )
 
فرم درخواست مجوز دفاع دکتری (Word )
 
                                                             ​   گزارش پيشرفت تحصيلی.pdf                                            راهنمای فرایند همانندجو ویژه دانشجویان دکتری.pdf
1-2. دکتری - ارشد
 
انتخاب استاد راهنما (word )
 
انتخاب استاد راهنما (PDF )
  
تمدید سنوات1.pdf
تمدید سنوات1.doc
 
فرم اعلاميه دفاع از پايان نامه ارشد و دکتري (PDF )
 
فرم اعلاميه دفاع از پايان نامه ارشد و دکتري (Word )
 
فرم تسويه حساب دکتری و ارشد (PDF )
 
فرم تسويه حساب دکتری و ارشد (Word )
 
فرم ثبت نام
 
فرم چکیده پایان نامه ارشد و دکتری به انگلیسی (Word )
 
  فرم چکیده پایان نامه ارشد و دکتری به انگلیسی (PDF)
 
فرم چکیده پایان نامه ارشد و دکتری به فارسی(Word)
 
فرم چکیده پایان نامه ارشد و دکتری به فارسی (PDF )
 
فرم درخواست مرخصی تحصیلی (PDF )
 
فرم دخواست مرخصی تحصیلی ارشد و دکتری.doc
 
پرسشنامه طرح درخواست خاص مقاطع تحصیلات تکمیلی در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.pdf
 
تقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.pdf

فرم خرید ریز نمره در تمامی مقاطع.pdf
 
فرم تمديد سنوات.jpg
فرم تطبیق واحد دروس گذرانده شده در دانشگاه قبلی.docx
راهنمای درخواست ثبت حذف اضطراری.pdf
راهنمای ثبت پایان نامه.pdf
1-3. ارشد
 
درخواست مجوز دفاع از تحصيلات تکميلي(PDF )
 
درخواست مجوز دفاع از تحصيلات تکميلي(Word )
 
فرم آمادگي دفاع از پايان نامه (PDF )
 
فرم آمادگي دفاع از پايان نامه (Word )
 
فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي ارشد(PDF )
 
فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي ارشد(Word)
 
فرم درخواست استاد راهنما و تصويب پايان نامه
 
فرم درخواست تمديد سنوات کميسيون موارد خاص دانشگاه(PDF )
 
فرم درخواست تمدید سنوات کمیسیون موارد خاص دانشگاه(Word)
 
فرم دعوت نامه جهت دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد(PDF )
 
فرم دعوت نامه جهت دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد(Word)
 
فرم صورت جلسه فاع از پايان نامه کارشناسي ارشد(PDF )
  
فرم صورت جلسه فاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(Word)
 
فرم_حذف_تکدرس مقطع کارشناسی ارشد.pdf
​   
راهنمای فرایند همانندجو دانشجویان ارشد.pdf
2. فرمهای پژوهشی
 
فرم ارزيابي پيشنهاد طرح پژوهشي (PDF )
 
فرم ارزيابي پيشنهاد طرح پژوهشي (Word)
 
   
3. فرمهای اداری
 
   
فرم درخواست مرخصي تحصيلي
   
  
4- فرمهای آزمایشگاهی
 
 
  
فرم درخواست خريد مواد و تجهیزات(PDF)
 
فرم درخواست خريد مواد و تجهيزات (Word)
 
فرم دریافت نمونه (PDF)
 
فرم دریافت نمونه (Word)

 

 

​​​​​دستورالعمل ها

                                                                  

                                                                         

 

​​​​​​