تماس با پژوهشکده

 

مسئولیت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
دفتر رئیس، دبیرخانه 
خانم فاطمه حاجی
22431783-29904040
مسئول اجرائی
آقای  رضا بهادری خضری
22431783-29904040
 
کارشناس تحصیلات تکمیلی
خانم زهرا نظری
29904041
کارشناس آزمایشگاه GC-MS
خانم مریم محمدیان امیری
29904048
کارشناس آزمایشگاه  HPLCوFT-IR
خانم شیرین گودرزی
29904044
کارشناس آزمایشگاه LC-MS  و فریز درایر و MALDI-TOF و آزمایشگاه دکتر قاسم پور
آقای مهدی صمدی پور 
29904070
22431598
کارشناس آزمایشگاه بیولوژی
خانم فرزانه زندی
29904062
کارشناس آزمایشگاه کشاورزی
آقای حمید احدی
29904055
کارشناس آزمایشگاه طراحی سیستم های نوین دارویی و دستگاه های اسپری درایر، تست حلالیت و دستگاه DLS
خانم فاطمه حاجی
 
29904067
مسئول شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی - کارشناس پژوهشی
خانم آزاده یعقوبیان
22431599
 
نشانی: تهران- اوین میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی نبش دوراهی خوابگاه خواهران- پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی - تلفکس:22431783

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

​​