حوزه ریاست
​​​​​​​

​نام و نام خانوادگی سمت​ تخصص​ مرتبه دانشگاهی​ تلفن ​ پست الکترونیک​

              

​دکتر علیرضا قاسم پور

رئیس پژوهشکده​              شیمی تجزیه             ​ استاد​                22431783​               

a-ghassempour@sbu.ac.ir​

 

  

 

​نام و نام خانوادگی سمت​ تخصص​ مرتیه دانشگاهی​ تلفن​ پست الکترونیک

دکتر صمد نژاد ابراهیمی

​                                        

 معاونت پژوهشی​               فیتوشیمی​                دانشیار​                29904052​             S_ebrahimi@sbu.ac.ir

 

   

​نام و نام خانوادگی سمت​ تخصص​ مرتبه دانشگاهی​ تلفن​ پست الکترونیک

   

دکتر محمدحسین میرجلیلی                                

معاون آموزشی​          فیزیولوژی اصلاح گیاهان دارویی دانشیار​                  

29904046​             

m-mirjalili@sbu.ac.ir

    

 

​نام و نام خانوادگی سمت​               تلفن پست الکترونیک    

  

            رضا بهادری خضری    

مدیر اجرایی​                  22431783  

 
          infompdri@sbu.ac.ir