سامانه تجهیزات آزمایشگاهی( Bit )

جهت اطلاع از آزمایشگاه ها و خدمات قابل ارائه در دانشگاه شهید بهشتی، لطفا به آدرس زیر مراجعه فرمایید :

http://bit.sbu.ac.ir/

 جهت اطلاع از آزمایشگاه ها و خدمات قابل ارائه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، لطفا به آدرس زیر مراجعه فرمایید :

https://labsnet.ir/