کارمندان

 

تلفن
تحصیلات
سمت
 نام و نام خانوادگی
29904059
 کارشناس ارشد شیمی آلی
دبیرخانه و مسئول دفتر رئیس پژوهشکده
فاطمه حاجی
 -1
29904041
کارشناسی ارشد کتابداری
کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلی
زهرا نظری
-2 
22431599
کارشناسی زيست شناسی علوم گياهی
کارشناس پژوهش
آزاده یعقوبیان
 -3
کارشناس‌های آزمایشگاه‌ها
29904044
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
کارشناس آزمايشگاه مهندسی شيمی
شیرین گودرزی
--4 
29904048
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کارشناس مسئول آزمايشگاه فيتوشيمی
مریم محمدیان امیری
-5 
29904070
کارشناسی مهندسی کشاورزی تولید گیاهان دارویی
کارشناس پژوهشی و آزمایشگاه اسپکترومتری
مهدی صمدی‌پور
-6 
29904062
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
کارشناس آزمایشگاه بیولوژی
فرزانه زندی
-7 
29904055
کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
کارشناس آزمایشگاه کشاورزی
حمید احدی
 -8

 

​​