آزمایشگاه های پردیس مرکزی

براساس نیازمندیهای حال حاضر و آینده صنعت کشور در علوم بین رشته ای مرتبط با مهندسی هوافضا، آزمایشگاه های با عناوین زیر در دانشکده مهندسی فناوری های نوین، مستقر در پردیس مرکزی دانشگاه شهید بهشتی، راه اندازی شده و در حال توسعه هستند.  ​​​​​​​

آزمایشگاه تحقیقات سازه

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سید امیر مهدی قنادپور

تلفن: (۱۱۰ و ۱۱۸) ۲۲۴۳۱۹۶۴ ۲۱ ۹۸+

پست الکترونیکی: srl@sbu.ac.ir    ;     StructLab.sbu@hotmail.com

در این آزمایشگاه که یکی از کاملترین و پیشرفته‌ترین مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاهی در سراسر کشور می‌باشد، توانایی انجام تست‌های پژوهشی عمومی تعیین خواص مواد (شامل تست‌‌های کشش، فشار، خمش‌های سه نقطه و چهار نقطه، برش و …) و تست‌های پژوهشی اختصاصی ...

آزمایشگاه نظری و تجربی دینامیک سازه

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سعید محمودخانی

تلفن: 29903244-021 (داخلی 115)

پست الکترونیکی: s_mahmoudkhani@sbu.ac.ir

مطالعات نظری و تجربی در زمینه ارتعاشات و آیروالاستیسیته سازه­های هوافضایی و روشهای کنترل ارتعاش و همچنین اجرای آزمایشهای مودال محورهای اصلی فعالیتهای این آزمایشگاه هستند.

​​​​​​​

آزمایشگاه جریان‌های چندفازی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر اسلام عزت‌نشان

تلفن: .29903244 (داخلی 114)

پست الکترونیکی: e_ezzatneshan@sbu.ac.ir

در این آزمایشگاه، مطالعه انواع جریان‌های چندفازی با کاربردهای بینرشتهای مشترک با حوزه مهندسی هوافضا با استفاده از روش‌های تجربی و عددی انجام می‌شود. این آزمایشگاه تخصصی اولین نوع خود در کشور است که در کنار توسعه روش‌های عددی نوین، ...

​​​​​​​

آزمایشگاه سامانه­های پیشرانش نوین

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی آهنگر

تلفن: (داخلی 113) 29903244-021

پست الکترونیکی: m_ahangar@sbu.ac.ir

 

 

 

​​​​​​​