صفحه اصلی
اطلاعیه‌ی دورکاری
  • 1879 مشاهدات

بدین وسیله اعلام می گردد انجام امور آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک از تاریخ ۱۴۰۰.۱.۲۱ لغایت ۱۴۰۰.۱.۳۱ به صورت دورکاری می باشد . آدرس الکترونیک کارشناسان مربوطه به شرح ذیل می باشد .

آقای مهدیار صادقی (آموزش-کارشناسی) sadeghi28153@gmail.com
آقای علی کاظمی (آموزش-ارشد) kazemi.amoozesh@gmail.com
خانم خلج (آموزش-دکتری) kazemi.amoozesh@gmail.com
خانم کمالی (کارشناس امور آموزشی گروه فیزیک بنیادی و فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته) Office.physics@gmail.com

خانم اولیایی (کارشناس امور پژوهشی) a.oliaei@mail.sbu.ac.ir

افزودن نظرات