فضای آموزشی و آزمایشگاه‌ شامل یک کلاس درسی، سایت و یک آزمایشگاه قرآن کاوی است.  سایت با 7 سیستم و آزمایشگاه قرآن کاوی نیز با 6 سیستم در اختیار دانشجویان است.