کارکنان


Responsive Image

معصومه قاسمی
رئیس اداره اجرایی

 

m_ghasemi@sbu.ac.ir

Responsive Image

مرجان شهبازی
کارشناس آموزش و پژوهش

 

Mar.shahbazi@mail.sbu.ac.ir