خدمات ویژه دانشگاه شهید بهشتی

کارکنان

سامانه های دانشگاهی
 

​​​​​​

​​​​​​

دفتر پیشخوان
خدمات آموزشی
سیستم جامع
دانشگاهی (گلستان)
کتابخانه مرکزی
و مرکز اسناد
درس افزار
       
​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

پرداخت الکترونیکی Hotspot ​​​​​​​میزخدمت SBU ID
       
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​  
مکاتبات اداری و مالی پست الکترونیکی ​​​​​​​سامانه تغذیه  
       

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​

     سامانه نشریات علمی سامانه بیت مرکز نشر آثار علمی ​​​​​​​پایگاه نشر دانش (پند)
       
​​​​​​

​​​​​​​
ارزیابی رضایتمندی کارمندان ماهنامه آیینه خرد طرح همسان گزینی  

 

راهنما ها و پیوندها