حوزه ریاست

مدیر روابط عمومی دانشکده 

 

عباس عذیری                                    ​


نشانی پست الکترونیک:
a.ozeiry@mail.sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905856