حوزه ریاست

مدیر اجرایی دانشکده 

 

عباس عاشوری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری 
شماره تماس:29905858
پست الکترونیک: iranyar_20@yahoo.com
 
اهم سوابق شغلی:
1. دبیر شورای مدیران اجرایی دانشگاه
2. مدیراجرایی دانشکده‌ی فناوری های نوین و هوافضا
3. مدیر اجرایی نهاد رهبری در دانشگاه
4. رئیس اداره حسابداری اموال مدیریت امور مالی
5. کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی
Responsive Image