همایش های قبلی ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
اولین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

در دست ساخت می باشد. 
در دست ساخت می باشد.

سلسله جلسات معرفی کتاب

سلسه جلسات گپ دوستانه با اساتید

در دست ساخت می باشد. 
در دست ساخت می باشد.