کامله ثابتی
 
تلفن تماس: 29905825 
22431952
ایمیل:
Behnaz_sabeti@yahoo.con

 
Responsive Image

زهرا محمدی 
 
تلفن تماس: 29905823
ایمیل:
za.mohamadi60@gmail.com
Responsive Image
-بررسی و امتیازدهی اعتبار ویژه پژوهشی در هر سال
-تهیه آمارهای پژوهشی
-کنفرانس های علمی
-فرصت مطالعاتی (اساتید و دانشجویان)
-طرح های موظف و غیر موظف درون سازمانی و برون سازمانی
- طرح های مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری
-بررسی کفایت علمی رساله ها و دستاوردهای علمی دانشجویان مقطع دکتری
-بررسی و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی اساتید (مقالات، کتاب، کنفرانس ها، اختراعات، داوری ها ...)
-تشویق کتاب، مقالات 
- فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی
-فرصت های مطالعاتی دانشجویان مقطع دکتری
- پیگری داوری ترجمه ها و تالیف کتابهای دانشکده 
- همیار پژوهشی
- جذب پسا دکتری و پیگری آنها
- طرح های جایگزین سربازی 
- تهیه پیشنویس  نامه های  مربوط به 15 مورد بالا
-ارتقاء اساتید (از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی)
-تبدیل وضعیت اساتید (از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)
-تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی در دو نوبت در سال 
-جذب ، انتقال و ماموریت اعضای هیأت علمی
- ترفیع پایه اعضای هیأت علمی در هر سال 
-کار با سامانه جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پیگیری و بارگذاری کلیه مستندات مربوط به جذب
- تسویه حساب آزمایشگاه
-جلسات پژوهشی (محتوای دستور جلسه و تهیه صورتجلسات)
- مسائل مالی پژوهشی
- قراردادهای پژوهشی 
- معرفی نامه دانشجویان به خارج دانشکده