معرفی 

Responsive Image
 معاونت دانشجویی
دکتر محمود احمدی
تحصیلات: دکترا جغرافیای طبیعی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 29902150
ایمیل: ma_ahmadi@sbu.ac.ir
 حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست‌ها و خط‌مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می‌باشد، برنامه‌‌ریزی، نظارت و اجرای برنامه‌های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی، سلامت، تغذیه، خوابگاه، انواع‌ وام‌ها، بیمه‌ها، مراکز خدماتی، سرویس ایاب‌و‌ذهاب، ورزشی، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر‌ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی (هیات‌علمی و کارمندان) و سایر ماموریت‌های درون و برون سازمانی که به‌تشخیص مقامات مسئول واگذار می‌گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می‌نماید.
صفحه رسمی معاونت دانشجویی در تلگرام:
👇👇👇
sbu_refahi