ارتباط با همکاران

ردیف

نام و نام خانوادگی   

سمت​

ایمیل​

تلفن

1​
دکتر اسلام ناظمی
مدیریت
vu-Edu@sbu.ac.ir​
29903229​
داخلی0
2​
مهندس مریم احقاقی​
معاون
vu-Edu@sbu.ac.ir
29903229​
داخلی0
3
لیلا عربلو
مسئول دفتر
vu-office@sbu.ac.ir
29903227
داخلی0
4​
زینب قدسی​
کارشناس فنی
  ​
29903222
داخلی5
5​
مریم مرآتی​
مسئول اداره فنی
 
29903222
داخلی6
6​
راحله نعیم آبادی
کارشناس فنی
  ​
29903222
داخلی8
7​
بهنام خلیفه سلطانی
کارشناس فنی
   
29903222
داخلی9
​8
سایر پشتیبان‌های فنی​
کارشناسان فنی​
29903222
داخلی 5-6 و7
29908001
29908005
9
مریم پویانی​​

_ رئیس اداره آموزش
 
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

vu-Edu@sbu.ac.ir
29903222
داخلی17
 ​
10​
سارا اسحقی​

_ کارشناس رشته های
  معماري سيستم هاي کامپيوتري
نرم افزار
سيستم هاي الکترونيک ديجيتال
سيستم هاي قدرت
الکترونيک قدرت و ماشين ها الکتريکي
مهندسی در سوانح طبيعي
مهندسي زلزله
مهندسي سيستم هاي انرژي_سيستم هاي انرژي
مهندسي هاي انرژي_تکنولوژي انرژي
مهندسی صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي_صنايع سلولزي
  
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir
29903229
داخلی1
 
11​
مریم موفق​

_ کارشناس رشته های 
مدیریت فناوری اطلاعات_کسب و کار الکترونيک
مدیریت کارآفريني_کسب و کار جديد
   
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir
29903229
داخلی2
 
 
 


12
 
 13
 
 
 

 
هانیه صمدی​


 
 

نفیسه خجسته بخت
 
_کارشناس رشته های
علوم سیاسی
روابط بين الملل
علوم کامپيوتر_داده کاوي
علوم کامپيوتر_الگوريتم ونظريه محاسبه 


کارشناس رشته های
مدیریت آموزشی
آموزش و بهسازي منابع انساني
روانشناسي تربيتي


​vu-Eduoffice@sbu.ac.ir


299003222​
داخلی4
 
 299003222​
داخلی22
آدرس: اوین- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان فناوری اطلاعات- طبقه اول- مرکز آموزش الکترونیکی