مرکز آموزشی شهید شهریاری

اردوگاه فرهنگی و اجتماعی شهید شهریاری دانشگاه شهید بهشتی در سایت کردآباد با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و ریاست محترم دانشگاه در تاریخ 26/11/91 افتتاح گردید.  این اردوگاه با مساحت بالغ بر 700 متر مربع ظرفیت 110 نفر را دارد و تاکنون 6 دوره اردوی فرهنگی در آنجا برگزار شد.