درباره

ریاست

            رییس پردیس                    تحصیلات                             مرتبه علمی                       تلفن                                   ایمیل

           دکتر سید عماد حسینی           دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی                       استادیار                                 01142455009           se.hosseini2007@yahoo.com                                                                                                                      برای مشاهده  رزومه کلیک کنید
                                   
Responsive Image