Faculty Profile

فهیمه کوه دار

استادیار

تاریخ بروزرسانی: 1401/02/23

فهیمه کوه دار

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژی
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، زیست شناسی - علوم گیاهی، 1383 ← 1387

زمینه کاری

  • سیستماتیک مولکولی گیاهی تنوع زنتیکی فیلوزنی
  • تماس

    رایانامه: f_koohdar@yahoo.com
    تعداد بازدید: 305