Faculty Profile

غلامرضا شمس

دانشیار

غلامرضا شمس

علوم تربیتی و روان‌شناسی / رهبری و توسعه آموزشی

Activities Faculty

فعالیت های اجرایی

  1. سرپرست پژوهشکده خانواده
  2. مدیر مسئول فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
  3. مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی و کاربردی
  4. استاد راهنما
  5. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی و کاربردی
  6. سرپرست دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور آموزشی
  7. مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی