Faculty Profile

غلامرضا شمس

دانشیار

غلامرضا شمس

علوم تربیتی و روان‌شناسی / رهبری و توسعه آموزشی

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
نظارت و راهنمایی آموزشی 2 هر هفته، چهارشنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
آموزش در سازمان ها 2 هر هفته، دوشنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
رفتار سازمانی 2 هر هفته، سه شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
اصول مدیریت آموزشی 3 هر هفته، يك شنبه، 15:00-16:30، هر هفته، سه شنبه، 08:30-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401