Faculty Profile

محمود ابوالقاسمی

دانشیار

محمود ابوالقاسمی

علوم تربیتی و روان‌شناسی / رهبری و توسعه آموزشی

Activities Faculty

فعالیت های اجرایی

  1. ریاست دانشکده
  2. مدیر گروه علوم تربیتی
  3. سرپرست گروه علوم تربیتی
  4. عضویت در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
  5. سرپرست گروه رهبری و توسعه آموزش