Faculty Profile

محمود ابوالقاسمی

دانشیار

محمود ابوالقاسمی

علوم تربیتی و روان‌شناسی / رهبری و توسعه آموزشی

Research Faculty

ارتباط با صنعت

  1. نیازسنجی در برنامه ریزی درسی