Faculty Profile

محبوبه عارفی

دانشیار

محبوبه عارفی

علوم تربیتی و روان‌شناسی / علوم تربیتی

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "planning and validating a curriculum of global citizenship education"
  Abbas Poor Salim, Mahboubeh Arefi, Kourosh Fathi vajargah
  international journal of modern education studies, Vol. 4, No 2, pp.24-41, 2020
 2. "Mooc-Based Curriculum Model Validation in Higher Education in Iran"
  Esmaeil Jafari, Kourosh Fathi vajargah, Mahboubeh Arefi, Morteza Rezaei-Zadeh
  turkish online journal of distance education, Vol. 19, No 3, pp.112-127, 2018
 3. "DESIGNING A CONCEPTUAL MODEL OF AN ENTREPRENEURSHIP-BASED CURRICULUM MODEL FOR UNDERGRADUATE EDUCATION MAJOR"
  عبدالعارف شجاعی, Mahboubeh Arefi, Kourosh Fathi vajargah, Gholamreza Shams
  Journal Of Organizational Behavior Research, Vol. 3, No 2, pp.1-16, 2018
 4. "Designing and validation of an educational software to improve writing skills of hearing-impaired students in primary schools"
  Azam Sharifi, Mahboubeh Arefi, Kurosh Fathi Vajargah, Ali Asghar Kakojoibari
  Auditory and Vestibular Research, Vol. 26, No 1, pp.14-20, 2017
 5. "The Strategic Role of Office of Institutional Research in University Organizational Development"
  Jafar Toroghi Bidabadi, Mahboubeh Arefi, Hadi Marjaee
  International Journal of Human Resources Studies, Vol. 6, No 2, pp.168-181, 2016
 6. "The effect of autobiography method on comprehension skill of hearing-impaired students"
  Azam Sharifi, Mahboubeh Arefi, Kourosh Fathi vajargah, Ali Asghar Kakojoibari
  Auditory and Vestibular Research, Vol. 25, No 4, pp.201-206, 2016
 7. "Planning and validating a writing skill curriculum for hearingimpaired"
  Azam Sharifi, Mahboubeh Arefi, Kourosh Fathi vajargah, Ali Asghar Kakojoibari
  Auditory and Vestibular Research, Vol. 25, No 3, pp.176-183, 2016
 8. "Planning and validating a writing skill curriculum for hearing impaired students in primary school system of Iran"
  Azam Sharifi, Mahboubeh Arefi, Kourosh Fathi vajargah, Ali Asghar Kakojoibari
  Auditory and Vestibular Research, Vol. 25, No 3, pp.176-183, 2016
 9. "DESCRIPTION AND EXPLANATION OF CHANGES IN THE CURRICULA OR PROGRAMS OF THE UNIVERSITY"
  Mahboubeh Arefi
  International journal of multidisciplinary thoughts, Vol. 3, No 5, pp.49-54, 2015
 10. "satisfaction of students about educational quality of courses in the department of education )educational sciences and psychologi)"
  Mahboubeh Arefi
  International journal of multidisciplinary thoughts, Vol. 4, No 3, pp.231-234, 2014
 11. "explanations of importance of aesthetic education in irans curriculum"
  Davoud Tahmasebzadeh Sheykhlar, Jamileh Alamolhoda, Mahboubeh Arefi, Hadi Nadimi
  European Academic Research, Vol. 2, No 6, pp.8339-8363, 2014
 12. "Explanations of importance of aesthetic education in Iran's curriculum- jamileh alamolhoda"
  Davoud Tahmasebzadeh Sheykhlar, Jamileh Alamolhoda, Mahboubeh Arefi, Hadi Nadimi
  European Academic Research, Vol. 2, No 6, pp.1-20, 2014
 13. "Curriculum decision making in higher Education"
  Talat Dibavajari, Mohammad Yamani douzi sorkhabi, Mahboubeh Arefi, هاشم فردانش
  International journal of multidisciplinary thoughts, Vol. 1, No 2, 2012
 14. "A application of kano model in higher education quality improvement study master s degree program of educational psychology in state university of Tehran"
  Mahboubeh Arefi, Mahmood Heidari, Gholamreza Shams, Khalil Zandigamedareh
  WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, Vol. 3, No 17, pp.347-353, 2012
 15. "teachers role in the formation of emergent curriculum inspired by the reggio emilia approch"
  Kourosh Fathi vajargah, Mahboubeh Arefi, Ali Toroghijah
  EDUCATIONAL REVIEW, 2009
 16. "طراحی الگویی برای اصلاح ساختار آموزش علوم در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی"
  محمد یمنی دوزی سرخابی، علی خورسندی طاسکوه، محبوبه عارفی، اعظم معتمدی محمدآبادی
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی،
 17. "تبیین راهبردهای اجرایی برنامه درسی در محیط یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2"
  محمد جمالی تازه کند، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  تدریس پژوهشی،
 18. "بررسی تحلیلی ابعاد و مولفه های دانشگاه پژوهی بر اساس دیدگاه صاحب نظران آموزش عالی و ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه پژوهی"
  جعفر طرقی بیدآبادی، محبوبه عارفی، محمد یمنی دوزی سرخابی، سیدهادی مرجائی
  راهبرد فرهنگ،
 19. "ارزیابی میزان گرایش دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به مهارت های تفکر انتقادی"
  محبوبه عارفی، صالح رشیدحاجی خواجه لو
  فصلنامه راهبرد فرهنگ،
 20. "بررسی چالش های آموزش عالی بین المللی در دانشگاه شهید بهشتی"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  فصلنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد،
 21. "تعیین دامنه و توالی برنامه درسی برای ارتقای قابلیت های کارآفرینی دانشجویان با استفاده از روش مدل یابی ساختاری تفسیری"
  محبوبه عارفی
  فصلنامه توسعه کارآفرینی،
 22. "دستاودهای یادگیری مورد انتظار دانش آموختگان دکتری مدیریت آموزشی از نظر اعضا هیات علمی و کارفرمایان یک پژوهش کیفی"
  سید محمد میرکمالی، محمدرضا کرامتی، محبوبه عارفی، فرانک مختاریان
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، صفحات:1-21،
 23. "مطالعه تطبیقی برنامه های رشد و توسعه حرفه ای اعضاء هیات علمی در دانشگاههای مختلف"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، علیرضا کیامنش، شهرناز بخشعلی زاده
  نامه آموزش عالی،
 24. "رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کارتیمی مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان"
  محبوبه عارفی، خلیل زندی گمه دره، مریم شهودی خناچا
  فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،
 25. "بررسی میزان تحقق هدف های برنامه درسی درس های عمومی دوره کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی"
  محبوبه عارفی، محمد قهرمانی، مرتضی رضایی
  علوم تربیتی و روانشناسی - دانشگاه شهید چمران،
 26. "ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته یابی و شایسته گزینی اعضای هیئت علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی"
  محبوبه عارفی، محمد قهرمانی، صالح رشیدحاجی خواجه لو
  فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی،
 27. "تبیین وضعیت فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه های ایران بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران"
  یوسف ناموروانسفلی، محمد یمنی دوزی سرخابی، محمد امین قانعی راد، محبوبه عارفی
  مطالعات فرهنگی و ارتباطات،
 28. "آموزش چند فرهنگی تاملی در تجربه ی ایده آل معلمان موفق در مدارس"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، گلنار مهران
  مدیریت مدرسه،
 29. "تدوین مدل شایستگی های روان شناختی برای کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته های علوم تربیتی و روان شناسی"
  عبدالعارف شجاعی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، غلامرضا شمس
  روانشناسی تحلیلی شناختی،
 30. "بازنمایی معنایی تجارب زیسته دانش آموزان دوزبانه (بلوچ) از آموزش به زبان فارسی: یک مطالعه پدیدارشناسی"
  جواد جهاندیده، محبوبه عارفی، اباصلت خراسانی
  مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی،
 31. "کاربرد چارچوب ارجاعی مشترک اروپایی در برنامه درسی آموزش زبان خارجی در ایران"
  محسن چناری، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،
 32. "طراحی الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران"
  محسن عبدالهی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، اباصلت خراسانی
  آموزش و توسعه منابع انسانی، نسخهشماره 32، صفحات:25-51، 1400
 33. "روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجو دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های دولتی شهر تهران)"
  ساراسادات خلیفه سلطانی، کورش فتحی واجارگاه، نعمت اله فاضلی، محبوبه عارفی، مهران گلنار
  پژوهشنامه زنان، نسخه 12، شماره 2، صفحات:33-61، 1399
 34. "آموزش چندزبانه در مدارس ایران : فرا تحلیل کیفی"
  جواد جهاندیده، محبوبه عارفی، اباصلت خراسانی
  مدیریت مدرسه، نسخهشماره 1، صفحات:28-48، 1399
 35. "شایستگی های مورد نیاز اعضای هیات علمی برای تدریس در موسسات آموزش عالی در عصر فناوری"
  شهرناز بخشعلی زاده، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، علیرضا کیامنش
  فناوری آموزش، نسخه 15، شماره 1، صفحات:83-100، 1399
 36. "تحلیل روند بازنگری برنامه درسی درنظام اموزش عالی ایزان"
  طاهره ظفری پور، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، رضا محمدی
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخه 11، شماره 33، صفحات:115-149، 1399
 37. "مطالعه تطبیقی برنامههای رشد و توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی در دانشگاههای مختلف"
  شهرناز بخشعلی زاده، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، علیرضا کیامنش
  نامه آموزش عالی، نسخه 14، شماره 53، صفحات:147-180، 1399
 38. "بررسی جایگاه قومیت در برنامه های درسی نظام جدید دوم متوسطه : مطالعه موردی دبیرستان بخردیان بهبهان"
  ایوب گرشاسبی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  نظریه و عمل در برنامه درسی، نسخهشماره 16، صفحات:243-266، 1399
 39. "برنامه درسی زیرزمینی در حوزه قومیت در نظام آموزشی ایران"
  مرتضی بازدارقمچی قیه، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مقصود فراستخواه
  نظریه و عمل در برنامه درسی، نسخهشماره 15، صفحات:311-346، 1398
 40. "جنسیت در تجربه زیسته زنان دانشجوی دکترای رشته علوم تربیتی"
  ساراسادات خلیفه سلطانی، کورش فتحی واجارگاه، نعمت اله فاضلی، محبوبه عارفی، گلنار مهران
  برنامه ریزی درسی نظریه و عمل، نسخهشماره 14، صفحات:29-52، 1398
 41. "خاستگاه های فکری و نظری برنامه درسی سایه و بازشناسی مصادیق آن در نظام آموزشی ایران"
  مرتضی بازدارقمچی قیه، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مقصود فراستخواه
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخه 17، شماره 64، صفحات:1-17، 1398
 42. "نقش برنامه های اموزشی در توسعه پایدار"
  محبوبه عارفی
  Health Biotechnology and Biopharma، نسخهشماره 1، صفحات:93-119، 1398
 43. "بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیئت علمی"
  فاطمه نصراللهی نیا، محمد یمنی دوزی سرخابی، محبوبه عارفی، رضا محمدی
  مطالعات برنامه ریزی آموزشی، نسخهشماره 15، صفحات:121-147، 1397
 44. "تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی آموزش عالی ایران)"
  اسماعیل جعفری، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مرتضی رضائی زاده
  فناوری آموزش، نسخه 13، شماره 3، صفحات:745-758، 1397
 45. "ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای دوره متوسطه براساس مدل کرک پاتریک"
  یعقوب محمودی حکمت، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  تدریس پژوهی، نسخهشماره 2، صفحات:115-140، 1397
 46. "ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی"
  محمد خادمی کله لو، محبوبه عارفی، اباصلت خراسانی، علی رضائیان
  مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، نسخه 12، شماره 1، صفحات:125-150، 1397
 47. "کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران یک مطالعه کیفی"
  عباس پورسلیم، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخهشماره 33، صفحات:36-54، 1397
 48. "شناسایی و ارزیابی مولفه های الگوی صلاحیت های حرفه ای مدیران مراکز پیش دبستان با رویکرد به سیستم رفاه اجتماعی"
  مینا نجفی، محمد قهرمانی، محبوبه عارفی، محمود ابوالقاسمی
  رفاه اجتماعی_دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1397
 49. "طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور"
  محسن چناری، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  اندیشه های نوین تربیتی، نسخه 15، شماره 1، صفحات:27-52، 1397
 50. "بررسی بسترها و فرصت های اشتغال و کارآفرینی در رشته علوم تربیتی"
  عبدالعارف شجاعی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، غلامرضا شمس
  پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، نسخهشماره 16، صفحات:252-267، 1397
 51. "تاثیر یادگیری مشارکتی همیاردبیر و خودارزیابی بر انگیزش خود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم دبیرستانی"
  ایوب گرشاسبی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، نسخه 10، شماره 1، صفحات:45-68، 1397
 52. "دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی و کارفرمایان پژوهش کیفی"
  سید محمد میرکمالی، محمدرضا کرامتی، محبوبه عارفی، فرانک مختاریان
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 27، صفحات:167-200، 1397
 53. "برنامه درسی کارآفرین محور راهبرد بحران هویت در آموزش عالی (مورد مطالعه : فارغ التحصیلان رشته علوم تربیتی)"
  عبدالعارف شجاعی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، غلامرضا شمس
  آموزش عالی ایران- انجمن آموزش عالی ایران، نسخه 11، شماره 3، صفحات:127-154، 1397
 54. "آموزش چندفرهنگی؛ تاملی در تجربهی ایدهآل معلمان موفق در مدارس"
  کتایون حمیدی زاده، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، گلنار مهران
  مدیریت مدرسه، نسخهشماره 1، صفحات:163-181، 1397
 55. "شناسایی و تبیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی ایران"
  اسماعیل جعفری، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مرتضی رضائی زاده
  فناوری آموزش، نسخه 13، شماره 2، صفحات:269-281، 1397
 56. "مدل ادراک و نگرش معلمان، متخصصان و اساتید دانشگاه نسبت به برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران"
  عباس پورسلیم، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  تدریس پژوهی، نسخهشماره 1، صفحات:21-43، 1397
 57. "تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی"
  اسماعیل جعفری، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مرتضی رضائی زاده
  فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، نسخهشماره 8، صفحات:85-105، 1397
 58. "طراحی الگوی شایستگی های برنامه درسی کارآفرین محور در رشته علوم تربیتی"
  عبدالعارف شجاعی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، غلامرضا شمس
  سیاست علم و فناوری، نسخه 11، شماره 1، صفحات:77-88، 1397
 59. "سیرتحول گونه شناسی پژوهش میان رشته ای: مطالعه ای تاریخی تبارشناسانه"
  اعظم معتمدی محمدآبادی، محمد یمنی دوزی سرخابی، علی خرسندی طاسکو، محبوبه عارفی
  مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، نسخه 11، شماره 1، صفحات:1-32، 1397
 60. "تبیین مفهوم برنامه درسی سایه در نظام آموزشی ایران"
  مرتضی بازدارقمچی قیه، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مقصود فراستخواه
  پژوهش های برنامه درسی، نسخهشماره 2، صفحات:245-274، 1396
 61. "تبیین شرایط زمینه ای در راستای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران"
  حسین محسن پورکبریا، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، اباصلت خراسانی
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، نسخهشماره 4، صفحات:323-344، 1396
 62. "طراحی و تبیین الگوی صلاحیتهای حرفه ای مدیران مراکز پیش دبستان"
  مینا نجفی، محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، محبوبه عارفی
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، نسخهشماره 2، صفحات:1-26، 1396
 63. "مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان"
  سید محمد میرکمالی، محمدرضا کرامتی، محبوبه عارفی، فرانک مختاریان
  پژوهش در نظام های آموزشی، نسخه 12، شماره 40، صفحات:131-154، 1396
 64. "روایت معلمی کردن یک معلم ابتدایی با تاکید بر نقش نظریه های تربیتی"
  نجمه سلطانی نژاد، محبوبه عارفی، نعمت الله موسی پور، کورش فتحی واجارگاه
  مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نسخه 24، شماره 2، صفحات:5-24، 1396
 65. "مفهوم سازی مشاور برنامه درسی به عنوان یکی از قلمروهای نوین حوزه مطالعات برنامه درسی"
  محمدتقی رودی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، رضوان حکیم زاده، مسعود شریفی
  برنامه ریزی درسی نظریه و عمل، نسخه 11، شماره 6، صفحات:103-140، 1396
 66. "تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران"
  کتایون حمیدی زاده، کورش فتحی واجارگاه، گلنار مهران، محبوبه عارفی
  پژوهش در نظام های آموزشی، نسخه 12، شماره 42، صفحات:25-38، 1396
 67. "آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی در ایران بر اساس تحلیل محتوای مطالعات انجام شده داخل کشور"
  یوسف ناموروانسفلی، محمد یمنی دوزی سرخابی، محمدامین قانعی راد، محبوبه عارفی
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، نسخهشماره 3، صفحات:1-24، 1396
 68. "تبیین پیامدهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران"
  حسین محسن پورکبریا، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، اباصلت خراسانی
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخهشماره 28، صفحات:52-66، 1396
 69. "شناسایی و رتبه بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی"
  محمد خادمی کله لو، محبوبه عارفی، علی رضائیان، اباصلت خراسانی
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، نسخهشماره 32، صفحات:25-52، 1396
 70. "رابطه شیوه تدریس معلمان و پرورش نگرش علمی دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران"
  فرشیده فتحی هفشجانی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخه 15-2، شماره 29، صفحات:162-173، 1396
 71. "مدیریت چرخه شایستگی و برنامه ریزی آموزشی در دوره کارشناسی فناوری اطلاعات"
  فرهاد ابراهیم آبادی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، جعفر توفیقی
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخهشماره 31، صفحات:18-38، 1396
 72. "تبیین راهبردهای اجرای برنامه درسی در محیط های یادگیری شخصی مبتنی بر وب2"
  محمد جمالی تازه کند، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  تدریس پژوهی، نسخهشماره 4، صفحات:51-69، 1396
 73. "اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی"
  اسماعیل جعفری، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مرتضی رضائی زاده
  فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، نسخهشماره 1، صفحات:161-180، 1395
 74. "شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات"
  حسین محسن پورکبریا، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، اباصلت خراسانی
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، نسخهشماره 16، صفحات:7-30، 1395
 75. "آموزش چند فرهنگی تحلیل نظامند ادراک معلمان"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، گلنار مهران
  تدریس پژوهی، نسخهشماره 2، صفحات:1-16، 1395
 76. "فراسوی یادگیری الکترونیکی مفهوم پردازی وب 2 و دلالتهای آن بر معرفی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی"
  محمد جمالی تازه کند، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخهشماره 24، صفحات:1-20، 1395
 77. "چالش های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی"
  فاطمه غلامی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، محمود ابوالقاسمی
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، نسخه 30، شماره 2، صفحات:161-194، 1395
 78. "مطالعه تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایه ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی"
  جعفر طرقی بیدآبادی، محبوبه عارفی، محمد یمنی دوزی سرخابی، سیدهادی مرجائی
  مطالعات برنامه ریزی آموزشی، نسخهشماره 11، صفحات:33-53، 1395
 79. "شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران"
  حسین محسن پورکبریا، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، اباصلت خراسانی
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، نسخهشماره 16، صفحات:35-58، 1395
 80. "طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد"
  عباس پورسلیم، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  اندیشه های نوین تربیتی، نسخه 13، شماره 3، صفحات:7-36، 1395
 81. "ارائه الگویی برای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی آموزش عالی ایران با رویکرد مبتنی بر داده بنیاد"
  علیرضا محسن پور کبریا، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، اباصلت خراسانی
  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، نسخه 23، شماره 3، صفحات:71-98، 1395
 82. "فرا تحلیلی کیفی بر پژوهش های انجام شده در زمینه موک(دوره های فراگیر گسترده آن لاین وباز)"
  اسماعیل جعفری، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مرتضی رضائی زاده
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخه 14، شماره 26، صفحات:27-41، 1395
 83. "فراتحلیلی کیفی بر پژوهش های انجام شده در زمینه MOOC (دوره های فراگیر گسترده آن لاین و باز)"
  اسماعیل جعفری، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مرتضی رضائی زاده
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخه 14، شماره 53، صفحات:27-41، 1395
 84. "بررسی وظایف، شایستگی و کارآمدی برنامه آموزشی، مطالعه موردی کارشناسی فناوری اطلاعات"
  فرهاد ابراهیم آبادی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، جعفر توفیقی داریان
  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، نسخه 22، شماره 3، صفحات:1-27، 1395
 85. "ارزیابی عملکردراهی به سوی تعالی نظام آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید)"
  محمد خادمی کله لو، محبوبه عارفی، غلامرضا شمس
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 16، صفحات:117-142، 1395
 86. "آموزش چندفرهنگی، تحلیل نظامند ادراک معلمان"
  کتایون حمیدی زاده، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، گلنار مهران
  تدریس پژوهشی، نسخهشماره 2، صفحات:1-16، 1395
 87. "آسیبشناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمانهای دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی)"
  سیروس قنبری، غلامرضا شمس، محبوبه عارفی، خلیل زندی
  آموزش و توسعه منابع انسانی، نسخهشماره 12، صفحات:1-27، 1395
 88. "فراسوی یادگیری الکترونیکی 1 مفهوم پردازی وب 2 و دلالت های آن بر معرفی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی"
  محمد جمالی تازه کند، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخه 51، شماره 24، صفحات:1-20، 1395
 89. "کارکردهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC ها در آموزش عالی به مثابه نوآوری آموزشی"
  اسماعیل جعفری، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مرتضی رضائی زاده
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، نسخهشماره 14، صفحات:7-40، 1394
 90. "ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته یابی و شایسته گزینی اعضای هیات علمی دانشگاه ها از دیدگاه اعضا هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی"
  محبوبه عارفی، محمد قهرمانی، صالح رشیدحاجی خواجه لو، غلامرضا یادگارزاده
  پژوهش در نظام های آموزشی، نسخه 10، شماره 34، صفحات:1-23، 1394
 91. "کارکردهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOCها به مثابه نوآوری آموزشی"
  اسماعیل جعفری، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مرتضی رضائی زاده
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، نسخهشماره 14، صفحات:7-40، 1394
 92. "ارزشیابی برنامه درسی هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی قزوین از دیدگاه معلمان"
  فاطمه رجب پور سواری، محبوبه عارفی، محسن طالب زاده
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 13، صفحات:11-32، 1394
 93. "مفهوم سازی یادگیری زائد و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایراان از دیدگاه صاحب نظران آموزش عالی"
  سیده مریم حسینی لرگانی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، کیومرث زرافشانی
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 9، صفحات:9-33، 1393
 94. "بررسی برنامه درسی انشا از دیدگاه معلمان و دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان مهریز (سال تحصیلی 89.90)"
  نرگس ولایتی، محبوبه عارفی
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخه 12، شماره 18، صفحات:64-78، 1393
 95. "رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهیدبهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط"
  محبوبه عارفی، محمد قهرمانی، اکبر خرسندی یامچی
  مشاوره شغلی و سازمانی، نسخهشماره 23، صفحات:41-67، 1393
 96. "معلمان دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، شایستگی ها و وظایف"
  زهرا عیوضی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، لیلی پناغی
  پژوهش های کاربردی روانشناختی، نسخهشماره 3، صفحات:187-201، 1393
 97. "راهکارهای تحقق الزامات اساسی کیفیت دوره کارشناسی ارشد روانشناسی ترببتی بر اساس ماتریس خانه کیفیت"
  محبوبه عارفی، غلامرضا شمس، محمود حیدری، خلیل زندی گمه دره
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 8، صفحات:11-32، 1393
 98. "طراحی الگوی سنجش برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران"
  سیده مریم حسینی لرگانی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، کیومرث زرافشانی
  پژوهش در نظام های آموزشی، نسخهشماره 27، صفحات:174-197، 1393
 99. "نیاز سنجی آموزشی مربیان بهداشت از دیدگاه مربیان و مدیران مدارس شهرستان کوهدشت"
  طیبه اسدی ملک آبادی، محمود ابوالقاسمی، محبوبه عارفی
  سلامت اجتماعی، نسخهشماره 2، صفحات:106-116، 1393
 100. "طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامه درسی آموزش عالی"
  غلامرضا یادگارزاده، کورش فتحی واجارگاه، محمود مهرمحمدی، محبوبه عارفی
  فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، نسخهشماره 26، صفحات:7-45، 1392
 101. "بررسی میزان ت ثیر مولفه های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد"
  محبوبه عارفی، اعظم شریفی
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، نسخهشماره 10، صفحات:33-43، 1392
 102. "مقاله طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران"
  رضا محمدی، محبوبه عارفی، عباس بازرگان هرندی، فاخته اسحاقی
  دو فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 5، صفحات:115-153، 1392
 103. "کاوش فرایند توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم نظریه ای داده بنیاد"
  مرتضی طاهری، محبوبه عارفی، محمدحسن پرداختچی، محمد قهرمانی
  نوآوری های آموزشی، نسخه 12، شماره 45، صفحات:149-176، 1391
 104. "اثربخشی فعالیت های فوق برنامه دانشگاه شهید بهشتی"
  محبوبه عارفی، محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، اکبر خرسندی یامچی
  مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، نسخهشماره 10، صفحات:48-73، 1391
 105. "مدل ادراک و نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه ای در مراکز تربیت معلم مطالعه ترکیبی"
  مرتضی طاهری، محبوبه عارفی، محمدحسن پرداختچی، محمد قهرمانی
  مشاوره شغلی و سازمانی، نسخهشماره 15، صفحات:26-56، 1391
 106. "تحلیل نقش های شغلی و فعالیت های حرفه ای متخصصان برنامه درسی"
  غلامرضا یادگارزاده، کورش فتحی واجارگاه، محمود مهرمحمدی، محبوبه عارفی
  مطالعات برنامه درسی، نسخهشماره 30، صفحات:5-28، 1391
 107. "رهبری تحولی و نقش آن در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی"
  محبوبه عارفی، صالح رشیدحاجی خواجه لو، عقیل ابوچناری
  چشم انداز مدیریت دولتی، نسخهشماره 4، صفحات:147-167، 1391
 108. "بررسی رابطه میان میزان رضایت تعهد و وفاداری دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید"
  محمد خادمی کله لو، محمد قهرمانی، محبوبه عارفی
  فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد گرمسار، نسخهشماره 4، صفحات:27-44، 1391
 109. "ارزیابی اثربخشی طرح اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاهی و ارائه راهکارهای اصلاحی"
  محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، محبوبه عارفی، محمد آتشک ممان
  مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، نسخهشماره 8، صفحات:28-43، 1390
 110. "بررسی میزان فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رابطه آن با جمعیت شناختی"
  محبوبه عارفی، محمد قهرمانی، مرتضی طاهری
  پزوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره انجمن مشاوره ایران)، شماره 1390
 111. "بررسی موانع پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، حامد زمانی منش
  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، نسخه 17، شماره 1390
 112. "وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بر اساس ابعاد چهارگانه مدل هافستد"
  محبوبه عارفی، صالح رشیدحاجی خواجه لو
  فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، شماره 11، 1390
 113. "به سوی بین المللی کردن برنامه درسی در آموزش عالی برداشت ها و جهت گیری ها"
  محبوبه عارفی، محمد یمنی دوزی سرخابی
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، نسخهشماره 1، صفحات:5-25، 1390
 114. "تعیین محدوده و ترتیب ارایه ی برنامه درسی برای ارتقای قابلیت های دانشجویان با استفاده از روش مدل یابی ساختاری تفسیری"
  مرتضی رضائی زاده، محسن انصاری، محبوبه عارفی، ایمون مورفی
  توسعه کارآفرینی، نسخهشماره 15، صفحات:165-184، 1390
 115. "بررسی تطبیقی نظام های ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان مفاهیم معیارها فرآیند"
  رضا محمدی سیدشکری، محبوبه عارفی، عباس بازرگان، محمدحسن پرداختچی، کورش فتحی واجارگاه
  فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، نسخهشماره 18، صفحات:37-80، 1390
 116. "رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و کار تیمی مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان"
  محبوبه عارفی، مریم شهودی خناچا، خلیل زندی گمه دره
  فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، نسخهشماره 12، صفحات:31-49، 1390
 117. "ارزیابی درونی ضرورت پاسخگویی دانشگاهها(مطالعه موردی گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی"
  محبوبه عارفی، اکبر خرسندی یامچی
  آموزش مهندسی ایران، نسخه 14، شماره 53، صفحات:131-153، 1390
 118. "وضعیت پذیرش دانشجو در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران اعضای هیئت علمی سازمان سنجش و مسئولان ذی ربط آموزش عالی"
  زهرا باقری خواه، محبوبه عارفی، احسان جمالی
  فصلنامه اندازه گیری تربیتی، نسخهشماره 6، صفحات:111-136، 1390
 119. "رابطه سبک های یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروه های تحصیلی"
  معصومه غیبی، محبوبه عارفی، عصمت دانش
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، نسخهشماره 1، صفحات:53-69، 1390
 120. "هم خوانی و هم افزایی سیاست های کلان نظام آموزشی ایران در راستای توسعه فرهنگی"
  محبوبه عارفی
  راهبرد فرهنگ، نسخه 5، صفحات:153-186، 1390
 121. "ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی"
  محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، محبوبه عارفی، میرحمید خاتمی کلخوران
  فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، نسخهشماره 10، صفحات:13-30، 1390
 122. "موانع پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، حامد زمانی منش
  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، نسخه 17، شماره 4، صفحات:65-80، 1390
 123. "مروری بر نقش و جایگاه برنامه درسی دانشگاهی در رشد تفکر انتقادی دانشجویان"
  محبوبه عارفی، مرتضی رضایی زاده
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره 3، صفحات:42-62، 1389
 124. "مباحثی در مهندسی درسی میان رشته ای در آموزش عالی"
  محبوبه عارفی
  فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، نسخهشماره 4، صفحات:69-94، 1389
 125. "بررسی کیفیت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدلهای کانو و گسترش عملکرد کیفیت"
  محبوبه عارفی، مریم شهودی خناچا، خلیل زندی گمه دره
  اندیشه های تازه در علوم تربیتی، شماره 1389
 126. "مفهوم پردازی الگوهای برنامه ریزی درسی آموزش عالی"
  طلعت دیباواجاری، محمد یمنی دوزی سرخابی، محبوبه عارفی، هاشم فردانش
  پژوهش در برنامه ریزی درسی، نسخهشماره 3، صفحات:48-62، 1389
 127. "توسعه نگرش کارآفرین در کتابهای درسی مطالعه موردی کتابهای دوره دبستان"
  سعید جعفری مقدم، محبوبه عارفی، آرزو سادات فخارزاده
  فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره 11، 1389
 128. "بررسی میزان تحقق هدفهای برنامه ی درسی عمومی دوره ی کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی"
  مرتضی رضایی، محمد قهرمانی، محبوبه عارفی
  مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نسخهشماره 4، صفحات:65-80، 1389
 129. "بررسی اثربخشی برنامه های کارآفرینی شاخه کار و دانش آموزش متوسطه."
  محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، سعیده نساج
  فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، نسخهشماره 4، صفحات:47-71، 1389
 130. "بررسی عنصر زمان در برنامه درسی حسابان از دیدگاه شرکای برنامه درسی"
  خاطره ابیضی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره 15، صفحات:135-165، 1388
 131. "تحلیلی بر ضرورت انتقال همسو و هماهنگ فرهنگ و دانش در آموزش عالی"
  صالح رشیدحاجی خواجه لو، محبوبه عارفی
  ماهنامه مهندسی فرهنگی، نسخه 5، صفحات:62-67، 1388
 132. "نیاز سنجی آموزشی دبیران مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران و مدیران"
  محبوبه عارفی، محسن طالب زاده، هاشم محمدی چمردانی
  دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، نسخهشماره 3، صفحات:46-66، 1388
 133. "بررسی برنامه های درسی پنهان در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، فروز جلیلی نیا
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، نسخهشماره 1، صفحات:96-118، 1388
 134. "بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کاردانش آموزش متوسطه"
  محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، سعیده نساج
  فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، نسخهشماره 1388
 135. "نیازی برای تدوین برنامه ی درس مهارتهای زندگی در دوره ی متوسطه ی نظری"
  رحمت اله خسروی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نسخهشماره 2، صفحات:113-136، 1388
 136. "دانش نظری و مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی از نظر یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر همدان"
  محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، رحیم نادری
  نوآوریهای آموزشی - وزارت آموزش و پرورش، نسخه 1387
 137. "بررسی تاثیر به کارگیری فاوا بر نگرش اخلاقی دانش آموزان دوره راهنمایی"
  جمیله علم الهدی، بهرام صالح صدیق پور، فرهاد بلاش، محبوبه عارفی
  فصلنامه مطالعات برنامه درسی، نسخهشماره 12، صفحات:122-145، 1387
 138. "نقش نرم افزار آموزشی ریاضی دنیای تاتی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول تا پنجم مجتمع دخترانه شهید صیاد شیرازی"
  محبوبه عارفی، عصمت دانش، زهرا صفی یاری
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، نسخهشماره 1387
 139. "ضرورت و راه کارهای بهبود برنامه ی درسی دروس عمومی دوره ی کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی"
  محبوبه عارفی، محمد قهرمانی، مرتضی رضائی زاده
  مطالعات برنامه درسی، نسخهشماره 10، صفحات:94-129، 1387
 140. "نیازسنجی تدوین عناصر برنامه درسی مهارت های زندگی در دوره متوسطه ی نظری"
  رحمت اله خسروی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نسخهشماره 2، صفحات:113-136، 1387
 141. "شرایط و زمینه های مشارکت اعضای هیات علمی در فرایند برنامه ریزی درسی دانشگاهی"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، زینب شرف
  آموزش عالی ایران، نسخهشماره 1387
 142. "مطالعه چگونگی شکل گیری برنامه درسی بر آمدنی با الهام از رویکرد رجیو امیلیا برای کودکان 6 تا 8 سال"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، علی ترقی جاه
  مطالعات تربیتی و روانشناسی (عنوان قبلی مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد)، نسخه 10، شماره 1387
 143. "ضرورت و راهکارهای بهبود برنامه درسی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی"
  محبوبه عارفی، محمد قهرمانی، مرتضی رضایی
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، نسخهشماره 10، صفحات:94-129، 1387
 144. "نیازسنجی آموزشی دبیران متوسطه شهر بندرعباس از دیدگاه دبیران و مدیران"
  محبوبه عارفی، محسن طالب زاده، هاشم محمدی چمردانی
  دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، نسخهشماره 1387
 145. "تحلیل رویکرد عدم تمرکز در نظام آموزشی ایران مبتنی بر منابع انسانی"
  محبوبه عارفی
  مجله روانشناسی - انجمن روانشناسی ایران، نسخهشماره 1387
 146. "تاثیرات ارتباطات بین المللی آموزش عالی در برنامه های درسی آموزش عالی"
  محبوبه عارفی، باقر حجازی، راضیه قاهری
  دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، نسخهشماره 1، صفحات:8-21، 1386
 147. "شناسایی و اولویت یابی مهارتهای زندگی مورد نیاز بزرگسالان برای لحاظ کردن در برنامه های درسی مدارس"
  کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، توران اسفندیاری
  تعلیم و تربیت، نسخه 24، شماره 1386
 148. "بررسی تاثیر ارزیابی پایان ترم بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکاه شهید بهشتی طی سالهای تحصیلی 80-79، 85-84"
  محمد قهرمانی، محبوبه عارفی، لاله جمشیدی
  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، نسخه 14، شماره 1386
 149. "دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به میزان برخورداری کارکنان از مولفه های توانمندسازی"
  نسرین خاطری، زهرا صباغیان، محبوبه عارفی، اذن اله آذرگشب، امیر ایزدی خرامه
  پژوهنده، نسخه 57، شماره 3، صفحات:161-167، 1385
 150. "ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت آموزشی) در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان"
  محبوبه عارفی
  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، نسخهشماره 1، صفحات:43-74، 1384
 151. "سیر تحول برنامه های درسی رشته مدیریت آموزشی و رویکردهای آن در آموزش عالی ایران"
  محبوبه عارفی، هاشم فردانش
  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت - انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، نسخه 2221، صفحات:121-144، 1384
 152. "بررسی تاثیر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی شغلی بر خودشناسی، شناخت رشته های تحصیلی و مشاغل و مهارت های برنامه ریزی و تصمیم گیری دانش آموزان سال دوم دوره متوسطه"
  محسن طالب زاده، محبوبه عارفی، علی عدالت جو
  فصلنامه تخصصی پژوهش های تربیتی، نسخهشماره 8، صفحات:91-131، 1384
 153. "تحلیلی بر مراحل نظام آموزشی ایران بر مبنای رویکرد عدم تمرکز"
  محبوبه عارفی
  مقالات پنجمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، شماره 1، صفحات:50-50، 1383

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "پیشگیری از ابتلا به سرطان پوست اثربخشی بازی درمانی گروهی بر دانش کودکان از ضرورت اجتناب از نور مستقیم آفتاب"
  Mahboubeh Arefi, Tahereh Afshari, Soada Hosseini
  ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران, No 6 , pp.95-95,
 2. "a study in degree of burnout among faculty members of Shahid Beheshti university"
  Mahboubeh Arefi
  international conference education economy society,
 3. "study of views of undergraduated and graduate students"
  Mahboubeh Arefi
  بیست ششمین کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی 2006,
 4. "The clute institute for academic research"
  Mahboubeh Arefi
  The 2008 EABR (business) (teaching) conferences International conference on learning and teaching,
 5. "Studdy of the Effects of the Social Studies Curricula on the Effectiveness of interpersonal Communication"
  Mahboubeh Arefi
  7th Biennial Conference of Asian Association of Social Pasychology,
 6. "Internal evaluation Appropriate strategic for quality evaluation and improvement of management in departments at universities"
  رضا محمدی, فاخته اسحاقی, Mahboubeh Arefi
  The 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION and EDUCATIONAL PSYCHOLOGY(ICEEPSY 2012), pp.719-728,
 7. "Fostering student s personal development through desighning a personal Tutorship Programme in e-learning environments"
  Mahboubeh Arefi
  International Conference on Information and Education Technology(ICIET 2013),
 8. "Study of views of undegraduate graduate studenets (girls boys) about cirricula of higher education in iran"
  Mahboubeh Arefi
  26th International Congress of Applid Psychology,
 9. "Study degree of obtaining the objectives of general curricula of higher educationa(view points of undergraduated students and professors)"
  Mahboubeh Arefi
  Conference sposored by the clute Institute for Academic Research,
 10. "Investigting and comparing the academic or educational achievement in bilingual and monolingual elementary students"
  Mahboubeh Arefi
  The Interational Journal of and Sciences international Conference for academic disciplines,
 11. "teacher s points of view about arts education in primary public school"
  Mahboubeh Arefi
  conference of the international journal of arts sciences,
 12. "Dominat Approach of curriculum development in primary schools teachers"
  Mahboubeh Arefi
  Conference of the International Journal of Arts Sciences, pp.155-157,
 13. "investigating comparing the academic or educational achievement in bilingual elementary students"
  Mahboubeh Arefi
  international journal of arts and science conference,
 14. "ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره دکترای برنامه ریزی درسی"
  غلامرضا یادگارزاده، کورش فتحی واجارگاه، محمود مهرمحمدی، محبوبه عارفی
  اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی،
 15. "تحلیلی برمراحل نظام آموزشی ایران بر مبنای رویکرد عدم تمرکز"
  محبوبه عارفی
  تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی، صفحات:10-12،
 16. "فراتحلیلی بر اثربخشی دوره های آموزش سازمانی"
  محبوبه عارفی، اکبر خرسندی یامچی
  رویکردها،چالش ها و چشم اندازهای آموزش سازمانی،
 17. "مروری بر ضرورت، ویزگی ها و راهنکارهای ارتقای آموزش و بهسازی منابع انسانی با رویکرد کارآفرینی"
  ایمون مورفی، محبوبه عارفی، جان اوریلی، مرتضی رضایی زاده
  رویکردها،چالش ها و چشم اندازهای آموزش سازمانی،
 18. "بررسی عوامل زمینه ای بسترساز توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم"
  مرتضی طاهری، محبوبه عارفی، محمدحسن پرداختچی، محمد قهرمانی
  همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل، شماره 1 ،
 19. "ارزیابی درونی راهبردی مناسب برای ارزیابی وبهبود کیفیت مدیریت در نظام دانشگاهی(مورد نظام دانشگاهی ایران"
  رضا محمدی، فاخته اسحاقی، محبوبه عارفی
  کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، شماره 1 ،
 20. "ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان"
  معصومه پیشدادیان، محبوبه عارفی
  ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، شماره 6 ، صفحات:16-16،
 21. "تحلیل کتاب های درس ادبیات فارسی دوره متوسطه از منظر توجه به مسایل و جلوه های اساسی ادبیات پایداری"
  محبوبه عارفی
  چهارمین کنگره سراسری ادبیات پایداری سال 1391،
 22. "نیازسنجی آموزشی والدین کودکان پیش دبستانی(موردمطالعه مهدکودکهای شهر کرج"
  لیلا برگستوان، محبوبه عارفی
  چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،
 23. "مروری بر ضرورت، ویژگیها و راه کارهای ارتقای آموزش و بهسازی منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه"
  مرتضی رضایی زاده، جان اوریلی، ایمون مورفی، محبوبه عارفی
  همایش ملی رویکردها، چالشها و چشم اندازها،
 24. "الزامات طراحی برنامه درسی دانشگاهی شایسته محور در چارچوب نظام ملی نوآوری"
  فرهاد ابراهیم آبادی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، جعفر توفیقی
  اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، شماره 1 ، صفحات:295-295،
 25. "طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مهارت نوشتن دانش آموزان کم شنوا در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران"
  اعظم شریفی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، علی اصغر کاکو جویباری
  پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران،
 26. "مقایسه میزان تاثیر مولفه های اخلاقی درتدریس اساتیداز دیدگاه دو گروه از دانشجویان دانشگاه کوثربجنورد"
  اعظم شریفی، محبوبه عارفی
  ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران فلسفه آموزش عالی،
 27. "فرصت ها و تهدیدهای بین المللی شدن آموزش عالی"
  علی عزیزی، محبوبه عارفی
  همایش بین المللی مدیریت،
 28. "بازنگری نظام برنامه ریزی درسی در ایران، ضرورت ها، چالش ها و راهکارها"
  غلامرضا یادگارزاده، کورش فتحی واجارگاه، محمود مهرمحمدی، محبوبه عارفی
  تغییر در برنامه درسی،
 29. "بررسی نقش تدریس معلمان و میزان فعالیت های کنجکاوانه دانش آموزان در مداری ابتدایی دخترانه دولتی شهر تهران"
  فرشیده فتحی هفشجانی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،
 30. "ارائه الگوی مفهومی امنیت فناوری اطلاعات در موسسات آموزش عالی"
  محمد خادمی کله لو، محبوبه عارفی
  همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت،
 31. "الزامات و شایستگی های برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی"
  عبدالعارف شجاعی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، غلامرضا شمس، حلیمه عربی
  اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال، شماره 1 ، صفحات:257-263،
 32. "مقایسه مولفه های خلاقیت درمحتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی کشور ایران و افغانستان"
  وحیدالله عبدالرحیم زی، محبوبه عارفی
  نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، صفحات:1-14،
 33. "بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی نظام اموزش عالی ایران بر مبنای تحقیقات انجام شده"
  حدیث امینیان نصرآبادی، محبوبه عارفی، محمود ابوالقاسمی
  پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی،
 34. "مروری بر نقش و جایگاه برنامه درسی دانشگاهی بر رشد تفکر انتقادی در دانشجویان"
  محبوبه عارفی، مرتضی رضایی زاده
  نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی(برنامه درسی آموزش عالی در ایران، چالش ها، چشم اندازها)،
 35. "پیشنهاد الگوی ادغام مدلهای بهبود کیفیت رویکردی به مشتری مداری در آموزش عالی"
  محبوبه عارفی، خلیل زندی گمه دره
  اولین همایش بین المللی مدیریت آینده نگری کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، شماره 1 ،
 36. "شیوه های تدریس معلمان و میزان فعالیت های خلاقانه دانش آموزان در مدارس ابتدائی دخترانه دولتی شهر تهران"
  فرشیده فتحی هفشجانی، محبوبه عارفی
  همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 1 ، صفحات:30-32،
 37. "اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی بر سلامت روان دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر بابلسر از دیدگاه والدین و معلمان"
  محبوبه عارفی، صدیقه کاظم پور
  پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان،
 38. "طراحی نظام صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در آموزش عالی"
  رضا محمدی، محبوبه عارفی، اکبر خرسندی یامچی، فاخته اسحاقی
  دومین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، صفحات:82-82،
 39. "نقش آموزش کارکنان در تحقق اهداف و ماموریت های سازمان یافته(مطالعه موردی بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم استان زنجان در سال های 90-89"
  معصومه محمدی، محبوبه عارفی، محمد جوادی پور
  دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، شماره 2 ، صفحات:1-19،
 40. "ویژگی های نظام آموزشی فراگیر از دیدگاه دانش آموزان کم شنوای مقطع متوسطه مدارس عادی"
  اعظم شریفی، محبوبه عارفی
  دومین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان،
 41. "بررسی تاثیرشبکه اجتماعی فیس بوک بر ارتباط خانوادگی دانشجویان"
  اعظم شریفی، محبوبه عارفی
  اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی،
 42. "طراحی و اعتبار سنجی نرم افزار آموزشی در بهبود مهارت نوشتن دانش آموزان کم شنوای دوره ابتدایی"
  اعظم شریفی، محبوبه عارفی، علی اصغر کاکوجویباری، کورش فتحی واجارگاه
  شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران،
 43. "برنامه درسی مبتنی بر وب2، ماهیت و چارچوب مفهومی آن"
  محمد جمالی تازه کند، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی
  کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21،
 44. "برنامه درسی پنهان در آموزش فنی و حرفه ای و شناسایی ابعاد وسطوح مغفول برنامه درسی فنی و حرفه ای براساس اصول تربیت منش"
  محبوبه عارفی، یعقوب محمودی حکمت
  همایش ملی آموزش در ایران 1404،
 45. "بررسی رابطه بین آموزش استراتژی های عملکردهای اجرایی مغز و عزت نفس دانش آموزان"
  فرشته ابراهیمی، محبوبه عارفی، کیومرث زرافشان، وحید صادقی فیروزآبادی
  اولین کنفرانس ملی رشد، توسعه و سلامت انسان، صفحات:29-29،
 46. "ارزشیابی پیامد های یادگیری دانش آموختگان در بازنگری برنامه درسی"
  طاهره ظفری پور، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، رضا محمدی
  چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی،
 47. ""
  محبوبه عارفی
  ششمین کنفرانس بین المللی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران،
 48. "نقش استانداردها در برنامه درسی آموزش زبان خارجی"
  محسن چناری، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه
  اولین کنفرانس ملی رشد، توسعه و سلامت انسان،
 49. "نقدی بر فرآیند ارزیابی درونی در گروه های آموزشی"
  مریم شهودی، محبوبه عارفی، خلیل زندی گمه دره
  کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، شماره 1 ، صفحات:24-24،
 50. "نقش همکاری های علمی بین المللی در تحقق اهداف توسعه ملی"
  محبوبه عارفی، معصومه عبدی، راضیه قاهری
  همایش ملی نوآوری و شکوفایی در آموزش عالی دانشگاه شهرکرد،
 51. "بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق چشم انداز آموزش عالی جهانی"
  محبوبه عارفی
  آینده پژوهی آموزش عالی ایران چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن،
 52. "تاثیر آسیب شنوایی بر مهارتهای ریاضیات و درک خواندن دانش آموزان کم شنوا"
  محبوبه عارفی، اعظم شریفی
  سیزدهمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران، صفحات:114-114،
 53. "study of opinions of undergraduated and graduated students (women-girls men- boys) about curricula of higher education of IRAN"
  محبوبه عارفی
  26th. International Congress of Applied Psychology، صفحات:350-352،
 54. "بررسی میزان تاثیر مولفه های اخلاقی در تدریس اساتید"
  اعظم شریفی، محبوبه عارفی
  اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی،
 55. "همکاری های علمی بین المللی آموزش عالی در ایران"
  علی عزیزی، محبوبه عارفی
  همایش بین المللی مدیریت،
 56. "ارزیابی درونی ضرورتی جهت بهبود مستمر کیفیت نظام دانشگاهی (مطالعه موردی گروه آموزشی الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی)"
  محبوبه عارفی، اکبر خرسندی یامچی
  چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی،
 57. "شناسایی رضایت دانشجویان از فعالیت های آموزشی به عنوان مولفه ای از کیفیت آموزش عالی"
  محبوبه عارفی، خلیل زندی گمه دره
  کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، شماره 1 ،
 58. "واکاوی راهکارهای کاهش یادگیری غیرکارآمد در نظام آموزش عالی ایران"
  سیده مریم حسینی لرگانی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، کیومرث زرافشانی
  اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، شماره 1 ، صفحات:181-181،
 59. "توسعه فرهنگی و نقش آن در کیفیت برنامه درسی دانشگاهی"
  محسن چناری، محبوبه عارفی
  ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (فلسفه آموزش عالی)،
 60. "ارزیابی آمایش نظام آموزش عالی با محوریت برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 1404 کشور"
  محبوبه عارفی، اکبر خرسندی یامچی
  دومین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، صفحات:85-85،
 61. "بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده بر پیشرفت مهارت نوشتن دانش آموزان کم شنوای دوره ابتدایی"
  اعظم شریفی، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، علی اصغر کاکوجویباری
  پانزدهمین همایش گفتار درمانی ایران، صفحات:63-63،
 62. "ازارزشیابی تابازنگری برنامه های درسی"
  طاهره ظفری پور، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، رضا محمدی
  پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی،