Faculty Profile

مهین ناز میردهقان فراشاه

دانشیار

مهین ناز میردهقان فراشاه

ادبیات و علوم انسانی / زبان‌شناسی

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
اصول و فنون آموزش مهارت های زبانی 2 هر هفته، شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
رویکردهای طراحی برنامه درسی و ارزیابی آموزشی 2 هر هفته، يك شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
مسائل فراگیری/ یادگیری زبان فارسی 2 هر هفته، دوشنبه، 14:00-16:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401

دروس ارائه شده قبلی