Faculty Profile

محمدرضا شکری

دانشیار

محمدرضا شکری

علوم و فناوری زیستی / علوم جانوری و زیست شناسی دریا

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
ابزار و روش های تحقیق در زیست دریا 1 هر هفته، شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
ابزار و روشهای تحقیق (علوم جانوری) 1 هر هفته، شنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
زیست شناسی حفاظت آبزیان 2 هر هفته، يك‌شنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 2 هر هفته، شنبه، 15:00-17:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
متون تخصصی 2 هر هفته، يك‌شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
اکوسیستم های و مناطق حساس و ویژه ساحلی - دریایی ایران 2 هر هفته، شنبه، 13:30-14:30، هر هفته، يك‌شنبه، 13:30-15:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
زیست شناسی آبسنگ های مرجانی 2 هر هفته، دوشنبه، 13:30-14:30، هر هفته، سه‌شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401

دروس ارائه شده قبلی