Faculty Profile

مسعود توحیدفر

استاد

مسعود توحیدفر

علوم و فناوری زیستی / علوم و زیست فناوری گیاهی

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
مهندسی ژنتیک 3 هر هفته، شنبه، 10:00-12:00، هر هفته، دوشنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
بیوانفورماتیک پیشرفته 2 هر هفته، يك‌شنبه، 13:30-14:30، هر هفته، شنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها 2 هر هفته، دوشنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401