Faculty Profile

مسعود شیدائی

استاد

مسعود شیدائی

علوم و فناوری زیستی / علوم و زیست فناوری گیاهی

Activities Faculty

فعالیت های اجرایی

  1. رئیس دانشکده علوم و فناوری زیستی 1400 ← 1400
  2. مدیر گروه علوم و زیست فناوری گیاهی 1400 ← 1400
  3. رئیس دانشکده علوم و فناوری زیستی 1398 ← 1400
  4. سرپرست گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1396 ← 1398
  5. مدیر گروه علوم و زیست فناوری گیاهی 1396 ← 1400
  6. سرپرست گروه علوم گیاهی 1394 ← 1396
  7. استاد راهنما 1389 ← تا زمان حال
  8. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1388 ← 1391