Faculty Profile

مسعود شیدائی

استاد

مسعود شیدائی

علوم و فناوری زیستی / علوم و زیست فناوری گیاهی

Theses Faculty

رساله های دکتری

 1. مطالعه بیوسیستمایکی و تنوع ژنتیکی جنس زعفران (تیره زنبق)
  محمد محبی انابت 1399
 2. مطالعه بیوسیستماتیکی جنس بارهنگ
  سعید محسن زاده 1399
 3. مطالعه بیوسیستماتیکی بخش سیناروئیده (Cynaroideae Bunge ) از جنس کوزینیا (.Cousinia Cass) (تیره کاسنی) : بررسی مولکولی
  ندا عطازاده 1399
 4. مطالعه بیوسیستماتیکی جنس های( Lagochilus Bunge in Benth, Leonurus L., Lamium L., ( Sub family Lamioidea , Lamiaceae در ایران
  فاطمه عظیمی شاد 1398
 5. بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع ژنتیکی جمعیتها در جنس AcerL. در ایران
  صدیقه نیک ذات سیاهکلائی 1397
 6. بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع ژنتیکی جمعیتهادر گونه های دو جنس Hymenocrater , Ziziphora (Laminaceae) در ایران
  سیده راحله طبری پور 1397
 7. بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع ژنتیکی جمعیتها در جنس Tragopogon L. در ایران
  هجرانه عزیزی 1397
 8. مطالعه بیوسیستماتیکی و ساختار ژنتیکی گونه هایGeranium ( Geraniacea ) .Lدر ایران
  سمیه اسفندانی بزچلوئی 1396
 9. بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع ژنتیکی جمعیت ها در جنسSenecio L. در ایران
  رزا افتخاریان 1395
 10. بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع ژنتیکی جمعیت ها در گونه های دو جنسLallemantia و Dracocephalumدر ایران
  فهیمه کوه دار 1395
 11. بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع ژنتیکی در جمعیت ها گونه های یکساله دو جنس Polygonum و Persicariaدر ایران
  سمانه مسافری 1394
 12. مطالعه بیوسیستماتیکی جنس Alyssum و تنوع ژنتیکی گونه های Sect. Alyssum
  سعیده سادات میرزاده واقفی 1394
 13. شناسایی گونه های جنس Chara در استان های شمالی وشرقی ایران و بررسی تنوع ژنتیکی آنها
  فریبا نوعدوست 1394
 14. بررسی اکوسیستماتیکی فیتو پلانکتونهای دریاچه سد ارس با تاکید بر مطالعات بیوسیستماتیکی جمعیتهای فیتو پلانکتون Microcystis sp.
  فریدون محبی 1394
 15. بررسی بیوسیستماتیکی و واگرایی ژنتیکی جمعیت ها درسه بخش Cousinia وStenocephalae و Albidea از جنس Cousinia
  امیرعباس مینائی فر 1394
 16. مطالعه بیوسیستماتیکی جنس Hypnea از ایران
  فاطمه سرگزی 1394
 17. بررسی بیوسیستماتیکی جنس Helichrysum Mill. در ایران
  نرجس عزیزی 1393
 18. بررسی بیوسیستماتیکی و ژن اکولوژی جنس Linum (L) در ایران
  سیدمهدی طالبی 1391
 19. بررسی بیوسیستماتیکی 25 گونه و ژن اکولوژی 1 گونه دارای پراکنش از جنس زنگوله ای (.Onosma L )در ایران
  احمدرضا محرابیان 1390
 20. بررسی بیوسیستماتیکی جنس Chara از تیره Characeae در ایران
  اکرم احمدی 1390
 21. بررسی بیوسیستماتیکی جنس Cirsium ازتیره Asteraceae در ایران
  مریم نوروزی 1390
 22. بررسی بیوسیستماتیکی جنس در ایران
  فاطمه فدائی 1389

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. بررسی بیوسیتماتیکی جنس . Adonis L با تکیه بر شواهد آناتومیکی و مولکولی
  فاطمه پاکدل گیگلو 1400
 2. بررسی بیوسیستماتیکی جنس .Adonis L با تکیه بر شواهد میکرومورفولوژی و مولکولی
  خدیجه کره ئی 1400
 3. مطالعه ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلیوتیدیrs323344 در ژن TEX15با ازواسپرمی غیرانسدادی مردان
  بیتا علی اصغر 1400
 4. بررسی ارتباط و همراهی پلی مورفیسمrs323347 در ژن TEX15 با ناباروری در مردان آزواسپرمی
  سبا صانع 1400
 5. شناسایی تنوع آللی چند اسنیپ ژن MAOA در نمونه های جمعیت ایران
  صدف ذبیح الهی 1400
 6. شناخت و معرفی همراهی بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs10966811 بر روی ژن TUSC1 در ارتباط با ناباروری از نوع الیگواسپرمی در مردان ایرانی و همچنین مطالعه ژنتیک جمعیت تعدادی از اقوام ایرانی بر اساس ژن TUSC1
  مهسا شاهجوئی 1399
 7. بررسی بیوسیستماتیکی تعدادی از گونه های جنس بارهنگ در ایران با تکیه بر داده های سیتولوژیکی و مولکولی
  پگاه رضوی نسب 1399
 8. بررسی بیوسیتماتیکی چند گونه گزوحشی ایران(tamarix L)بااستفاده ازمارکرهای مولکولی
  مژگان ویسی 1399
 9. مطالعه ژنتیک جمعیت تعدادی از ارقام پرتقال کشور
  پردیس لامع جویباری 1399
 10. ارتباط میان چند SNPژن MAOA با بیماری اسکیزوفرنی
  فاطمه رحیمی 1399
 11. ارزیابی ژنتیکی چندین رقم پرتقال ایران ، تنوع ژنتیکی، ساختار ژنتیکی و جریان ژنی
  فائزه سادات سیدمهدی 1399
 12. مطالعه واگرایی ژنتیکی تعدادی از جمعیت های گیاه عناب با استفاده از مارکر های مولکولی
  زهره مهاجرکابلی 1398
 13. مطالعه روابط بین گونه های جنس Lallemantia بر اساس صفات ریخت شناسی و مار کرهای مولکولی REMAP و ScoT درایران
  ندا آرام 1398
 14. بررسی تنوع ژنتیکی ژن MTHFR و تعیین ارتباط میان rs1801133 با ناباروری مردان (ازواسپرمی) ایرانی : آنالیز RFLP و تعیین توالی
  امیر پوربرهان زاده 1398
 15. ژنتیک جمعیت و بررسی تنوع سوماکلونال در گیاه عناب
  عطیه صدیق زاده گان 1397
 16. بررسی بیوسیستماتیکی جنس خرما با استفاده از مارکرهای مولکولی
  مسلم شریفی علی آباد 1397
 17. بررسی بیوسیستماتیکی جنس گردو با استفاده از مارکرهای مولکولی
  مقداد مقصودی 1397
 18. بررسی بیوسیستماتیکی جنس .Adonis L با استفاده از مارکر های مولکولی
  فاطمه نجاریان 1397
 19. بررسی بیوسیستماتیکی جنس گز وحشی (.Tamarix L) با استفاده از مارکر های مولکولی در چهار استان کشور ایران
  شعله معرفتیان 1397
 20. بررسی اثر hcv در تغییر بیان ژن در سلول های کبدی
  محمد حسین پور 1396
 21. بررسی تغییرات ژن TAF7L و ارتباط آن با فرایند اسپرماتوژنز
  مهدی حیدری هرستانی 1396
 22. قرابت گونه ها و واگرایی ژنتیکی آنها در جنس Carduus L.
  جعفر کاظمیان بازوند 1396
 23. فیلوژنی جنس Linum L.
  سحر درینی 1396
 24. تعیین قرابت گونه های جنس Lallemantia با استفاده از مارکرهای DNA و خصوصیات گرده
  زینب مرادیان پوده 1396
 25. ارزیابی تاثیر داروی ضد سرطان پاکلیتاکسل در کاهش ناپایداری کروموزومی در جنین موش پیش از لانه گزینی دارای آنیوپلوییدی
  خدیجه اسماعیل زاده 1395
 26. بررسی بیوسیستماتیکی جنسCircium در ایران با تکیه بر مارکر های مولکولی
  سعیده شجاعی 1395
 27. شناسایی گونه های گز وحشی (Tamarix) و بررسی واگرایی جمعیت های این گونه ها در استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان و خراسان جنوبی
  راضیه میرشکاری 1395
 28. ارزیابی تاثیر سه داروی ضد سرطان (پاکلیتاکسل، برتزومیب،لاپاتینیب) در کاهش ناپایداری های کروموزومی در سلولهای بنیادی جنینی موش دارای ناهنجاریهای کروموزومی
  بنفشه میرزائی سرشت 1395
 29. پیش بینی و بررسی نقش پلیمورفیسم ژن CPEB درارتباط باناباروری مردان ایرانی
  عاطفه یداللهی خالص 1395
 30. بررسی ارتباط یکی از اسنیپ های تغییردهنده جایگاه miRNAها در ژنCGA با ناباروری مردان ایرانی
  نعیما محسنی ثانی 1395
 31. بررسی سیستماتیکی و تنوع ژنتیکی جنس (Epilobium L.(onagraceea با تکیه بر شواهد ریخت شناختی و مولکولی در البرز غربی
  مژده محبی صدر 1394
 32. مطالعه بیوسیستماتیکی چند گونه گز وحشی ((tamarix) با تکیه بر واگرایی جمعیت ها
  رفعت حبیبی 1394
 33. بررسی بیوسیستماتیکی جمعیت های گونه ی Helichrysum oocephalum از تیرهAsteraceae با توجه به شواهد ریخت شناسی و مولکولی
  مبینا عباس زاده 1394
 34. بررسی تاکسونومیکی و ژن اکولوژیکی جنس Epilobium L. (Onagraceea) بر اساس شواهد ریخت شناسی و مولکولی در البرز شرقی
  صدیقه رحیمی 1394
 35. بررسی بیوسیستماتیکی گونه هایی از Stachysو جمعیت های از گونه ی S. lavandulifolia
  فاطمه تابان اصل 1394
 36. مطالعه بیوسیستماتیکی چند گونه زراعی و وحشی زعفران در ایران
  ملیکاسادات طبسی 1394
 37. بررسی های جهش های شایع در ژنهای kras و braf در تومورهای متعلق به بیماران مبتلا به سرطان روده ی بزرگ با مشخصه پایداری توالی های تکراری
  مریم مهریزی 1393
 38. مطالعه مقدماتی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs137853118 در ژنSPATA16)spermatogenesis associated 16 ) مرتبط با ناباروری آقایان
  گلناز عطری روزبهانی 1393
 39. بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی T3214A در ژن IKAP مرتبط با ناباروری در آقایان
  سیده انسیه قافله باشی 1393
 40. بررسی پایداری ژنتیکی در گیاه زیتون (رقم Koroneki ) باز زایی شده از طریق کشت بافت، با استفاده از مارکرهای مولکولی ISSR
  بنفشه کنگرلوحقیقی 1393
 41. بررسی آناتومیکی جنس . Linaceae ) Linum L ) در ایران و مطالعه ی ناجور خامگی در دو واریته از گونه L. nervosum
  مریم رشنوطائی 1393
 42. بررسی تنوع جمعیتی در دو گونه Helichrysum rubicundum و H.armenium از تیره Asteraceae بر اساس شواهدریخت شناسی و مولکولی
  ملاحت تابان 1393
 43. بررسی تنوع و واگرایی جمعیت های دو گونه C.aduncum )Cirsium وC.haussknechtii ) بر اساس مطالعات داده های مورفولوژیکی ، سیتولوژیکی و مولکولی
  مونا ناجی 1393
 44. شناسایی گونه های گز وحشی ( Tamarix ) استان سیستان وبلوچستان و بررسی واگرایی جمعیت های استان
  هانیه تیموری 1393
 45. بررسی بیو سیستماتیکی گونه های جنس مریم گلی ( Salvia ) در شیب جنوبی البرز مرکزی
  معصومه صفائی شکیب 1393
 46. شناسایی گونه های گز وحشی ( Tamarix ) و بررسی واگرایی جمعیت های این گونه ها در شمال استان سیستان و بلوچستان
  حبیب اله ایجباری 1392
 47. بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs1267g در ژن کولین دهیدروژناز مرتبط با ناباروری آقایان
  نرجس باختری 1392
 48. بررسی تنوع درون جمعیتی و بین جمعیتی در 2 گونه دارای پراکنش گسترده از جنس.OnosmaLدر ایران بر اساس شواهد ریخت شناسی و مولکولی
  سمیراء صادقی دزکی 1392
 49. بررسی rs28368082SnP در اگزون شماره 7 ژن SPo11 و ارتباط آن با ناباروری مردان
  عصمت قلخانی 1392
 50. بررسی بیوسیستماتیکی گونه های جنس Onosmal L.با تکیه بر خصوصیات آناتومیکی و میکرومورفولوژی گونه ها
  مهناز عربعامری 1392
 51. بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی 4 جمعیت از گونه linum austriacum (linaceae)در ایران
  تینا شفاف 1392
 52. بررسی ژن اکولوژی و هترواستیلی گونه( Linum album Key .ex Boiss .(Linaceae در ایران
  سمیه ضیائی 1392
 53. بررسی بیوسیستماتیکی جنس Linum ( Linaceae) در ایران با تاکید بر داده های سیتولوژیکی و مورفومتری
  فاطمه فراهانی 1392
 54. بررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیتی و درون جمعیتی بادام وحشی (prunus scoparia ) با استفاده از مارکرهای مولکولی ISSR
  زهرا مهدوی پور 1392
 55. بررسی بیوسیستماتیک بخش pseudoepitrachys از جنس Cirsium در ایران
  سیمین زنگنه 1391
 56. بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان حاصل از کشت بافت پایه های سیب خوراکی (Malus domestica Borkh) با استفاده از مارکرهای مولکولی
  شکوفه فاضلی 1391
 57. بررسی تفاوتهای بین جمعیتی دوگونهCirsium vulgare و Cirsium echinus (خانواده Asteraceae ) با تکیه بر خصوصیات ریختی، سیتوژنتیکی و مولکولی
  ریحانه حاجی رمضانعلی 1391
 58. بررسی تنوع ژنتیکی حاصل از هیبریداسیون بین گونه های Gossypium hirsutum و F1, F2) Gossypium barbadense )
  مومنه فروتن 1391
 59. بررسی سیتو تاکسونومی تعدادی از جمعیت های گونه cirsium arvense از خانواده آفتاب گردان (Asteraceae ) در ایران
  الناز سیف 1390
 60. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انارPunica granatum L. با استفاده از مارکرهای سیتوژنتیکی و مولکولی RAPD
  علی فصیحی 1390
 61. بررسی بیوسیستماتیکی کمپلکس گونه Silene gynodioica در ایران
  رزا افتخاریان 1390
 62. بررسی تنوع زنتیکی ارقام والدینی ، هیبریدها و گیاهان باززایی شده از کشت بافت پنبه تتراپلوئید Gossypium hirsutum L با استفاده از مارکرهای RAPD
  فاطمه شجاعی جشوقانی 1390
 63. بررسی پلی مورفیسم ژن دیستروفین در ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی ..
  والیده سلحشور 1390
 64. بررسی مولکولی جهش های نقطه ای شایع و نادر ( غیر حذفی ) ژنهای الفاگلوبین در افراد ناقل آلفاتالاسمی
  افسون دریانی 1390
 65. بررسی بیوسیستماتیکی تعدادی از گونه های جنس Carduus L از خانواده گل آفتابگردان (Compositae) در ایران
  هجرانه عزیزی 1389
 66. بررسی تنوع ژنتیکی زیتون وحشی ایران (Olea europaea subsp. Cuspidata) با استفاده از مارکرهای ملکولی RAPD
  علی رضا دهقانی 1389
 67. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام والدیتی , هیبریدهای نسل اول و نسل دوم پنبه تتراپلوئید (l.Gossypium hirsutum ) با استفاده از مارکرهای RAPD
  مشتاق طالب شاوی الربیعی 1389
 68. سیتو تاکسونومی sec.cousinia از جنس cousinia
  زهرا احمدخان بیگی 1389
 69. بررسی بیو سیستماتیکی تعدادی از گونه های ( Caryophyllaceae )SileneSect. Inflatae در ایران
  فهیمه کوه دار 1389
 70. بررسی جهش های ژن mer 11 در سرطان
  شهلا پزشکی درود 1389