Faculty Profile

ناصر فرخی

دانشیار

ناصر فرخی

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

Theses Faculty

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. پیش بینی نرم افزاری پپتیدهای شاهدانه با خواص ویژه
  سمیه غضنفری 1400
 2. طراحی سازه ژن Glyma18g176300 و انتقال آن به گلرنگ و آرابیدوپسیس و آنالیز فنوتیپی لاین های موتانت و با بیان افزوده
  امین علیزاده سقطی 1399
 3. مقایسه تطبیقی مراحل نموی بذر ذرت در راستای کشف پروتئین های کوچک دخیل در متابولیسم روغن
  زهرا موسوی 1399
 4. شناسایی، جداسازی وکلونینگ ژن کاندیدای موثر درجنین زایی سوماتیک ازطریق داده های بیانی میکرواری در کاسنی
  شیوا جهانی 1398
 5. خاموش سازی ژن WRI1 در ریز جلبک کلامیدوموناس رینهاردی (Chlamydomonas reinhardtii)
  مهدی حاتمی خواه 1398
 6. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های عدس با استفاده از نشانگرهای CBDP و SSR
  جواد سرومیلی 1397
 7. آنالیز بیان ژن های کد کننده GmDof دخیل در بیوسنتز روغن در مراحل نموی بذر سویا
  نیلوفر رمضانی چمگردانی 1397
 8. بررسی بیان برخی ژن های کلیدی دخیل در بیوسنتز روغن در کلامیدوموناس
  مریم آقازاده 1397
 9. ارزیابی مولکولی امکان تولید روغن در سلول های سوماتیک کلزا
  پریسا هاشمی دهنوی 1396