Faculty Profile

رضا میرزائی تالارپشتی

استادیار

رضا میرزائی تالارپشتی

علوم محیطی / کشاورزی

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Combined Application of Imaging Methods for Estimating Soil Physicochemical Properties"
  Fateme Sadat Aghamir Mohammadali, Seyedeh Mehri Hamidi Sangdehi, Mohammadmehdi Tehranchi, Reza Mirzaei talarposhti
  EURASIAN SOIL SCIENCE, Vol. 52, No 8, pp.926-934, 2019
 2. "Density separation of soil organic matter across three land uses in calcareous soils of Iran"
  Hanyeh Sepahvand, Mohammad Feizian, Reza Mirzaei talarposhti, Torsten Müller
  Archives of Agronomy and Soil Science, Vol. 65, pp.1-11, 2019
 3. "Morpho-physiological Response of Saffron ( Crocus Sativus L.) to Particle Size and Rates of Zinc Fertilizer"
  Michael Scott Demyan, Hoda Mohammadi, Majid Rostami, Reza Mirzaei talarposhti
  COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, Vol. 50, pp.1250-1257, 2019
 4. "Controls on microbially regulated soil organic carbon decomposition at the regional scale"
  Rana S. Ali, Ellen Kandeler, Sven Marhan, Michael S. Demyan, Joachim Ingwersen, Reza Mirzaei talarposhti, Frank Rasche, Georg Cadisch, Christian Poll
  SOIL BIOLOGY and BIOCHEMISTRY, Vol. 118, pp.59-68, 2018
 5. "Prediction of soil carbon levels in calcareous soils of Iran by mid-infrared reflectance spectroscopy"
  Hanyeh Sepahvand, Reza Mirzaei talarposhti, Kianoush Beiranvand, Mohammad Feizian, Torsten Müeller
  CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY, Vol. 31, No 1, pp.9-17, 2018
 6. "Mid-infrared spectroscopy to support regional-scale digital soil mapping on selected croplands of South-West Germany"
  Reza Mirzaei talarposhti, Michael Scott Demyan, Frank Rasche, Georg Cadisch, Torsten Müller
  CATENA, Vol. 149, pp.283-293, 2017
 7. "Partitioning of ecosystem respiration in winter wheat and silage maize- modeling seasonal temperature effects"
  Michael S. Demyan, Joachim Ingwersen, Yvonne Nkwain Funkuin, Rana Shahbaz Ali, Reza Mirzaei talarposhti, Frank Rasche, Christian Poll, Torsten Müller, Thilo Streck, Ellen Kandeler, George Cadish
  AGRICULTURE ECOSYSTEMS and ENVIRONMENT, Vol. 224, pp.131-144, 2016
 8. "Overcoming carbonate interference on labile soil organic matter peaks for midDRIFTS analysis"
  Reza Mirzaei talarposhti, M.S. Demyan, F. Rasche, G. Cadisch, T. Müller
  SOIL BIOLOGY and BIOCHEMISTRY, Vol. 99, pp.150-157, 2016
 9. "MidDRIFTS-PLSR-based quantification of physico-chemical soil properties across two agroecological zones in Southwest Germany generic independent validation surpasses region specific cross-validation"
  Reza Mirzaei talarposhti, Michael Scott Demyan, Frank Rasche, Maxim Poltoradnev, Georg Cadisch, Torsten Müller
  NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS, Vol. 102, pp.265-283, 2015
 10. "اثر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و تولید محصول وماده خشک گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum l)"
  Reza Mirzaei talarposhti, Jafar Kambouzia, Hosein Sabahi, Abdol Majid Mahdavi damghani
  پژوهشهای زراعی ایران, Vol. 7, No 1, 2009
 11. "Zn deficiency in winter oilseed rape (Brassica napus L.) is counteracted by N fertilization"
  Hosein Sabahi, Saeed Soofi Zadeh, Reza Mirzaei talarposhti
  ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2009
 12. "Evaluating yield quantity and quality of garlic as affected by different farming systems and garlic clones"
  Reza Mirzaei talarposhti, Houman Liaghati, Abdol Majid Mahdavi damghani
  PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, Vol. 13, No 10, pp.2219-2224, 2007
 13. "تبیین اثرات سدهای بزرگ بر پایداری بوم نظام های کشاورزی، مورد مطالعه سد سهند هشترود استان آذربایجان شرقی"
  فرهاد نوری نجفی، کورس خوشبخت، رضا میرزائی تالارپشتی
  پژوهش های محیط زیست،
 14. "بررسی اثر باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، آزاد کننده فسفات و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده ماش ).L. radiata Vigna)"
  افسانه یوسفی، رضا میرزائی تالارپشتی، فاطمه سادات آقامیر محمدعلی، جعفر نباتی، سعید صوفی زاده
  علوم محیطی، نسخه 18، شماره 3، صفحات:1-15، 1398
 15. "بررسی اثر باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفر و پتاسیم بر شاخص های رشدی دو توده ماش (Vigna radiata L.)"
  افسانه یوسفی، رضا میرزائی تالارپشتی، جعفر نباتی، سعید صوفی زاده
  بوم شناسی کشاورزی، نسخه 11، شماره 4، صفحات:1423-1436، 1398
 16. "ارزیابی تاثیر احداث سدها بر جامعه محلی و محیط پیرامون در ایران مرور نظام مند"
  فرهاد نوری نجفی، هادی ویسی، کورس خوشبخت، رضا میرزائی تالارپشتی
  آب و توسعه پایدار، نسخهشماره 2، صفحات:101-112، 1397
 17. "تغییرات در کاربری اراضی و خدمات اکولوژیک محدوده سد سهند با استفاده از تکنیک سنجش ازدور"
  فرهاد نوری نجفی، هادی ویسی، رضا میرزائی تالارپشتی
  علوم محیطی، نسخهشماره 16، صفحات:207-224، 1396
 18. "مقایسه وضعیت سلامت بوم نظامهای زراعی در استانهای شمالی ایران طی سالهای دهه 80"
  محمدی هدی، مجید رستمی بروجنی، رضا میرزائی تالارپشتی
  کشاورزی بوم شناختی، نسخهشماره 1، صفحات:1-14، 1396
 19. "تاثیر کودهای آلی وشیمیایی بر ویژگی های رشدی، عملکرد و اجزا عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)"
  رضا میرزائی تالارپشتی، مجید رستمی
  پژوهشهای زراعی ایران، نسخه 14، شماره 4، صفحات:675-685، 1395
 20. "ارزیابی عملکرد و پایداری کشت ذرت علوفه ای تحت روشهای مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایا"
  عباس اسدی سریزدی، هادی ویسی، رضا میرزائی تالارپشتی، هومان لیاقتی، کورس خوشبخت
  مجله کشاورزی بوم شناختی، نسخهشماره 1، صفحات:1-16، 1395
 21. "تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان های استان خراسان"
  علیرضا کوچکی، رضا دیهیم فرد، رضا میرزائی تالارپشتی، محمد خیرخواه
  پژوهش های زراعی ایران، نسخه 12، شماره 2، صفحات:170-177، 1392
 22. "اثر کاربردهای کودهای آلی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و تولید محصول ماده خشک گوجه فرنگی"
  رضا میرزائی تالارپشتی، جعفر کامبوزیا، حسین صباحی، عبدالمجید مهدوی دامغانی
  پژوهشهای زراعی ایران، نسخهشماره 1387
 23. "اثر کاربرد کود های آلی بر خصوصیات فیزکو شیمیایی خاک و تولید ماده خشک گوجه فرنگی"
  رضا میرزائی تالارپشتی، جعفر کامبوزیا، حسین صباحی، عبدالمجید مهدوی دامغانی
  پژوهشهای زراعی ایران، نسخهشماره 1387
 24. "بررسی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد محصول در نظام های زراعی فشرده سنتی و زیستی در زراعت سیر"
  رضا میرزائی تالارپشتی، مجید رستمی بروجنی
  نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی)، 1386
 25. "بررسی اثرات رقابتی علف هرز تاج خروس بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای"
  رضا میرزائی تالارپشتی، محمد بنایان اول، مهدی نصیری محلاتی، مجید رستمی بروجنی
  AUSTRALIAN AVICULTURE، شماره 25، صفحات:13-26، 1383
 26. "تعیین استانه خسارت اقتصادی و درصد عملکرد درت دانه ای در اثر رقابت با علف هرز تاج خروس"
  رضا میرزائی تالارپشتی
  آفات و بیماریهای گیاهی - موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، نسخه 73، شماره 1، صفحات:1-14، 1383

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "Investigation of Soil Quality Index at Different Land Management Practices in North of Iran"
  Reza Mirzaei talarposhti, Houman Liaghati
  Tropentag 2019, Filling gaps and removing traps for sustainable resources management, pp.136-136, 2019
 2. "Growth and Yield Response of two Mungbean (Vigna radiata L.) Genotypes to Inoculation with N2-fixating and P- and K-solubilising Bacteria"
  Reza Mirzaei talarposhti, Saeed Soofi Zadeh, Jafar Nabati, Afsaneh Yousefi
  Tropentag 2019, Filling gaps and removing traps for sustainable resources management, 2019
 3. "Effect of Nitrogen Stabilizing and Potassium and Phosphorus Solubilising Bacteria on Mungbean (Vigna radiata) Yield"
  Afsaneh Yousefi, Reza Mirzaei talarposhti, Fateme Sadat Aghamir Mohammadali, Jafar Nabati, Saeed Soofi Zadeh
  Tropentag 2018- Global food security and food safety: The role of universities, pp.284-284, 2018
 4. "Diffuse Reflectance Fourier Transform Mid-Infrared Spectroscopy Associated with Peak Area Integration to Predict Soil Carbonate"
  Reza Mirzaei talarposhti, Scott Demyan, Frank Rasch, Georg Cadisch, Torsten Mueller
  Tropentag 2018- Global food security and food safety: The role of universities, pp.262-262, 2018
 5. "Controls of microbial regulated soil organic carbon decomposition at the regional scale"
  Rana Shahbaz Ali, Ellen Kandeler, Sven Marhan, Michaeil Scott Demyan, Juachim Ingwersen, Reza Mirzaei talarposhti, frank rasche, georg cadisch, christian poll
  6th International Symposium on Soil Organic Matter, pp.34-34, 2017
 6. "EFFECT OF DIFFERENT SOURCES AND RATES OF Zn FERTILIZERS ON PHYSIOLOGICAL TRAITS OF SAFFRON (Crocus sativus L.)"
  Reza Mirzaei talarposhti, Majid Rostami
  German Plant Nutrition 2016 Internationale Conference, pp.85-85, 2016
 7. "Different approaches for regional initialization of soil organic matter pools for modeling"
  Scott Demayn, Reza Mirzaei talarposhti, Frank Rasche, Yvonne Funkuin, Rana Shahbaz Ali, Torsten Mueller, Georg Cadisch
  European Geosciences Union General Assembly 2016, 2016
 8. "socio economic charaacteristics of rice based agroecosystems in mazandaran north of iran"
  Abdol Majid Mahdavi damghani, Houman Liaghati, Jafar Kambouzia, محمد خوروش, Korous Khoshbakht, Reza Mirzaei talarposhti
  biophysical and socio -economic frame conditions for the sustainable management of natural resources, 2009
 9. "socio - economic characteristics of rie - based agroecosystems in mazandran north of iran"
  Abdol Majid Mahdavi damghani, Houman Liaghati, Jafar Kambouzia, محمود خسروی, Reza Mirzaei talarposhti
  biophysical and socio - economic frame conditions for the sustainable mangement of natural resources, 2009
 10. "socio-economic characteristics of rice-based agroecosystems in mazandaran north of iran"
  Abdol Majid Mahdavi damghani, Houman Liaghati, Jafar Kambouzia, محمد خوروش, Korous Khoshbakht, Reza Mirzaei talarposhti
  International research on food security natural resource management and rural development, 2009
 11. "Effect of organic fertilizers on germination and seeding growth of tomato and supperession of soil borne diseases"
  Reza Mirzaei talarposhti, Houman Liaghati
  International congress of organic agricultural, 2008
 12. "Evaluating yield quality and quantity of garlic as affected by different farming systems and garlic clones"
  Reza Mirzaei talarposhti, Houman Liaghati, Abdol Majid Mahdavi damghani
  Conference 26 Annual Organic Agricultural, pp.31-31, 2007
 13. "Influence of organic and chemical fertilizers on growth and yield of tomato (Lycopersicon Esculentum L.) and soil chemical properties"
  Reza Mirzaei talarposhti, Jafar Kambouzia
  Tropentag 2007, pp.409-409, 2007
 14. "Integrated management of redroot pigweed in maize using plant density regulation"
  Reza Mirzaei talarposhti
  Prosperity and poverty in a globalized world challenges for agricultural research, 2006
 15. "Assessment of drought resistence in four safflower cultivars at the germination stage"
  Reza Mirzaei talarposhti
  7th International conference of dryland, 2003
 16. "Saffron production in Irans Khorasan Province"
  Reza Mirzaei talarposhti
  1th International Symposium on saffron, 2003
 17. "بررسی اثر باکتری های آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر شاخص های رشدی ماش (Vigna radiat)"
  افسانه یوسفی، رضا میرزائی تالارپشتی، فاطمه سادات آقامیر محمدعلی، جعفر نباتی، سعید صوفی زاده
  اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی، 1397
 18. "بررسی اثر باکتریهای آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد ماش"
  افسانه یوسفی، رضا میرزائی تالارپشتی، فاطمه سادات آقامیر محمدعلی، جعفر نباتی، سعید صوفی زاده
  کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، 1396
 19. "Implications of spectroscopic and thermo-spectroscopic approaches for pool parameterization of SOM models"
  Scott Demyan، Carsten Marohn، Frank Rasche، رضا میرزائی تالارپشتی، Yvonne Nkwain Funkuin
  European Geosciences Union General Assembly 2014، 1393
 20. "تاثیر طول دوره های کنترل بر ترکیب گونه ای و تجمع ماده خشک علفهای هرز لوبیا"
  رضا میرزائی تالارپشتی
  نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، صفحات:6-6، 1385
 21. "تعیین روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات وابسته در سویا از طریق تجزیه علیت متوالی"
  رضا میرزائی تالارپشتی
  نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، صفحات:324-324، 1385
 22. "مطالعه اثرات تداخلی تراکم های تاج خروس بر شاخص های رشد ذرت"
  رضا میرزائی تالارپشتی، محمد بنایان، مهدی نصیری محلاتی، عبدالمجید مهدوی دامغانی، علی سلیمانی
  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، 1385
 23. "مطالعه اثرات تداخلی تراکمهای تاج خروس بر شاخصهای رشد ذرت"
  رضا میرزائی تالارپشتی
  نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، 1385
 24. "مدیریت گلخانه ها جهت تولید محصولات ارگانیک"
  رضا میرزائی تالارپشتی
  اولین همایش و جشنواره ملی محصولات گلخانه ای، 1384
 25. "راهکارهای مدیرتی نوین جهت انبارداری بهینه گندم"
  رضا میرزائی تالارپشتی
  اولین کنگره بین المللی گندم، 1381
 26. "بررسی اهمیت کمی و کیفی گندم در تغذیه متعادل انسان"
  رضا میرزائی تالارپشتی
  اولین کنگره بین المللی گندم، 1381