Faculty Profile

رضا میرزائی تالارپشتی

استادیار

رضا میرزائی تالارپشتی

علوم محیطی / کشاورزی

Research Faculty

ارتباط با صنعت

  1. تهیه و ارائه اطلس محیط زیست و آلاینده در سطح شهرداری منطقه 15 تهران- دکتر رضا میرزایی تالار پشتی
    1395