Faculty Profile

شهلا پاکدامن

دانشیار

شهلا پاکدامن

علوم تربیتی و روان‌شناسی / روانشناسی تربیتی تحولی

Awards Faculty

جوایز و افتخارات

 1. لوح تقدیر معلم نمونه از ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه 20 تهران در شهرری 1371
 2. لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری به مناسبت کسب رتبه اول کارشناسی ارشد کودکان استثنایی 1370
 3. لوح تقدیر از دکتر محمدمهدی طهرانچی به خاطر ترجمه کتاب روان شناسی ورزش
 4. تشویق نامه از ریاست محترم تربیت معلم شهید بهشتی1372
 5. تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر 1379
 6. تقدیر نامه از ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روان¬شناسی دانشگاه شهید بهشتی جهت مدیریت گروه روان شناسی 1387
 7. تشویق نامه از ریاست محترم تربیت معلم شهید باهنر سال 1374
 8. لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی، دکتر طهرانچی، جهت ترجمه کتاب" جهش به سوی علم"
 9. تشویق نامه از مدیر کل محترم آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان1374
 10. لوح تقدیر از دبیر محترم همایش تحول شناخت 1375
 11. لوح تقدیر ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت تالیف کتاب در هجدهمین مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی 1387
 12. لوح تقدیر معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی جهت سخنرانی داخلی تحول سازگاری در نوجوانان تیزهوش 1387
 13. لوح تقدیر از طرف انجمن علمی روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی جهت برگزاری کارگاه تفسیر نقاشی کودکان
 14. لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی، دکتر طهرانچی، جهت ترجمه کتاب" یادگیری در فضای آزاد"
 15. لوح تقدیر ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی جهت تالیف کتاب روانشناسی عرصه ها و دیدگاه ها 1386
 16. لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی جهت مدیریت گروه روان شناسی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
 17. لوح تقدیر از معاون آموزشی و پژوهشی سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان جهت مشاور در مرکز فرزانگان
 18. لوح تقدیر از دبیر محترم چهارمین همایش ملی سازمان دهی خدمات روان شناسی و مشاوره و سازمان ملی جوانان1382
 19. لوح تقدیر از معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی جهت سخنرانی با عنوان " ارزیابی نقش دلبستگی و ادراک رفتارهای تربیتی والدین در پیش بینی بروز نشانگان درونی سازی و برونی سازی شده در نوجوانان" 1391
 20. لوح تقدیر معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان¬شناسی دانشگاه شهید بهشتی جهت سخنرانی داخلی رابطه فراشناخت و خود نظم جویی 1387
 21. لوح تقدیر معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی جهت سخنرانی داخلی نقاشی کودکان 1385