همکاران آموزش دانشکده

ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن ایمیل
1 منیر امینی ​​​​​رییس آموزش 29905324 m-amini [at] ​​​​​​​mail.sbu.ac.ir
2 مریم جندقی کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی 29905323 ma.jandaghi [at] mail.sbu.ac.ir
3 لیلا آبنیکی کارشناس رشته‌های مشاوره و علوم تربیتی و کارشناس تحصیلات تکمیلی روان‌شناسی تربیتی و مشاوره 29905326 l.abniky [at] mail.sbu.ac.ir
4 هانیه مرادی کارشناس رشته روان‌شناسی 29905390 hani.moradi     [at] mail.sbu.ac.ir
5 نینا عربگری کارشناس گروه روان‌شناسی  29905309 n.arabgari [at] mail.sbu.ac.ir
6 خدایار سلیمانی کارشناس گروه علوم تربیتی 29905311 a-soleimani [at] mail.sbu.ac.ir
7 عیسی قلی‌زاده کارشناس گروه‌های مشاوره و علم اطلاعات و دانش‌شناسی 29905313 e.gholizadeh [at] mail.sbu.ac.ir
8 نسیم محمودوند کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه روان‌شناسی 29905322 na.mahmoudvand [at] mail.sbu.ac.ir